inne

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Żołnierskiej 96

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku przy ulicy Żołnierskiej 96w Podgórzynie o ogólnej powierzchni wynoszącej 95,00 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni o powierzchni użytkowej wynoszącej 37,78 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. kuchnia, pokój i łazienkao powierzchni wynoszącej 57,22 m2.Lokal położony na I piętrze budynku. Działki nr42/6 i 42/7 o łącznej powierzchni 0.3921 ha – obręb Podgórzyn,AM-2, KW nrJG1J/00052105/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 8,91%.

 

Budynek przy ul. Żołnierskiej 96 w Podgórzynie ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków przy zagospodarowywaniu budynku wskazane jest zachowanie jego zasadniczej bryły, wielkości i układu otworów okiennych, kształtu dachu i wyglądu elewacji (gładkie tynkowe opaski okienne, pasy międzykondygnacyjne z gładkiego tynku). Układ pomieszczeń może ulec przebudowie. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w wyglądzie zewnętrznym takich jak np. wprowadzenie balkonów drewnianych, wiatrołapów czy werand. Po elewacji od strony ulicy nie prowadzić przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość położona w obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zatwierdzonego Uchwałą nr XLII/417/2002 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28.09.2002 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU, dla działki nr 42/7 i w części działki nr 42/6 określonym jako obszary zabudowane zainwestowane przewagą: zabudowy mieszkaniowej i usług oraz dla części działki nr 42/6 na terenie oznaczonym symbolem U, określonym jako obszary zabudowane zainwestowane z przewagą: usług publicznych i turystyki.

 

Ulica: 
Żołnierska
58-562
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
37.78 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 27.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wolności 159 - dz. nr 5

Dzielnica:

OFERTA ZDROJOWEGO TEATRU ANIMACJI

 

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 159, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5, obręb Jelenia Góra 4, AM-1, o powierzchni 0.1034 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00044866/6.

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 04.06.2091 r.

 

Nieruchomość zabudowana jest całkowicie podpiwniczonym dwukondygnacyjnym budynkiem usługowym Teatru Animacji w Jeleniej Górze o powierzchni użytkowej 728 m2 oraz wiatą magazynową.

Na poszczególnych kondygnacjach budynku znajdują się natępujące pomieszczenia:

  • na poziomie piwnicy: korytarz, klatka schodowa, pomieszczenie techniczne, kotłownia, magazyny rekwizytów;

  • na parterze: korytarz z klatką schodową, 8 pokoi gościnnych (stanowiących 4 mieszkania 2-pokojowe), ogólnodostępna łazienka z w.c., magazyn,

  • na I-szym piętrze: klatka schodowa, korytarze, weranda, magazyny kostiumów, archwia, 5 pokoi gościnnych, ogólnodostępna łazienka, w.c.

Opis:

Nieruchomość położona na zachodnich obrzeżach Jeleniej Góry przy ul. Wolności, łączącej starą część miasta z dzielnicą Cieplice. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Miejski Zakład Komunikacyjny. Zabudowa zlokalizowana jest w zachodniej części działki; pozostałą część stanowi tereny wokół budynku; w tym: dojazd, parking i część zielona porośnięta drzewami.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Według Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Centralnej w Jeleniej Górze zatwierdzonym Uchwałą nr 327.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18.12.2012 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M, U 39 opisanym jako tereny zabudowy mieskzaniowej i usługowej.


WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ KONTAKTUJĄC SIĘ ZE ZDROJOWYM TEATREM ANIMACJI
NR TEL. 75 75 57 690

Ulica: 
Wolności
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 034 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
782.00 m2
Uwagi cena: 
Więcej informacji pod nr tel. 75 75 57 690
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Spółdzielcza 21.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 21.2017

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia,  przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 20,02 m2

Powierzchnia użytkowa: 35,66 m2

Rodzaj ogrzewania: ogrzewanie piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w zadawalajacym stanie technicznym;

Zadłużenie: brak

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej z możliwością wykupu.

Oferta ważna do dnia 30 lipca 2018 r.

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Liliowa/Irysowa - dz. nr 240/27

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 240/27 o powierzchni 0,0912 ha, obręb Jelenia Góra 5, AM-3, księga wieczysta JG1J/00064352/6.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta, na Osiedlu Łomnickim, oddalonym o ok. 4-5 km od centrum miasta, na którym dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona w niedalekiej odległości od wału przeciwpowodziowego rzeki Bóbr, na zapleczu nieruchomości położonych przy ul. Irysowej 7 i 9 (zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi). Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Teren osiedla wyposażony we wszystkie media. W bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 240/27 brak infrastruktury technicznej.

 

Obciążenia:

- Teren o regularnym kształcie, płaskiej powierzchni, stanowiący ogród przydomowy z nasadzeniami roślin ozdobnych, drzew i krzewów owocowych, ogrodzony płotem drewnianym oraz z metalowej siatki, dzierŜawiony przez właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Irysowej 7 i 9. Umowy dzierżaw zawarte są na czas określony tj. odpowiednio do czerwca i maja 2018 r. Nabywca nieruchomości przejmie na siebie prawa i obowiązki wynikające z przedmiotowych umów dzierżaw.

- Działka nr 240/27 (przy granicy z działką nr 240/20) obciążona jest przebiegiem przewodu wodociągowego wA 100, który zgodnie z informacją PWiK „Wodnik” Spółki z o.o. jest odcinkiem nieczynnym, oraz przebiegiem sieci telekomunikacyjnej.

- Nieruchomość położona jest w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego i w związku z tym jej zabudowa musi być poprzedzona uzyskaniem zgody Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na odstępstwo od zakazu zawartego w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) w drodze decyzji.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze (uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr XXXV/543/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 13M, określonym jako tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą).

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Irysowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
912 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. Kruszwickiej 1

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 10 położony na parterzebudynku przy ul. Kruszwickiej 1 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 77,00 m2, składa się z czterech pokoi, łazienki, w.c. przedpokoju i kuchni, wraz z udziałem wynoszącym 710/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 84 o powierzchni 0.0970 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-1. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00038194/9.

Budynek przy ul. Kruszwickiej 1 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Centralnej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U 38 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny usług.

 

 

 

Ulica: 
Kruszwicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
77.00 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 12.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Nadbrzeżna - dz. nr 750/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 750/1 o powierzchni 0.0635 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-10, księga wieczysta JG1J/00077040/0.

 

Opis:

Działka nr 750/1 to teren o płaskiej powierzchni i regularnym, zbliżonym do czworokąta kształcie, położona przy skrzyżowaniu ulicy Nadbrzeżnej i Panieńskiej. Z dwóch stron ograniczona zabudową jednorodzinną, z kolejnych dwóch ulicami o nawierzchni asfaltowej. Zagospodarowana jako teren zielony z nasadzeniami ozdobnymi. Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w pasach drogowych przyległych ulic.

 

Obciążenia:

- Działka obciążona przebiegiem sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji ogółnospławnej, telefonicznej. Ponadto w granicach działki znajdują się studzienki kanalizacyjne oraz studzienka telekomunikacyjna. W gruncie mogą znajdować się pozostałości po fundamentach.

- Nieruchomość położona w obszarze zagrożenia powodziowego – prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q1%).

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” – zatwierdzonym Uchwałą nr 482/XXXVVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej jeśli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną oraz usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

Ulica: 
Nadbrzeżna
58-500
Cena: 
22 200.00 pln
Cena m2: 
34.96 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
635 m2
Termin przetargu: 
22. Sierpień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Panieńska - dz. nr 752/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 752/1 o powierzchni 0.0665 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-10, księga wieczysta JG1J/00077039/3.

 

Opis:

Działka nr 752/1 o regularnym, czworokątnym kształcie, położona jest na niewielkim zboczu o wystawie północno-wschodniej. Ograniczona zabudową mieszkaniową, ulicą o nawierzchni asfaltowej oraz terenami niezabudowanymi. Teren zielony, niezagospodarowany, miejscami porośnięty krzewami. Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w pasach drogowych przyległych ulic.

 

Obciążenia:

- Działki obciążone przebiegiem sieci telekomunikacyjnej wraz ze studzienkami. W gruncie mogą znajdować się pozostałości po fundamentach.

- Nieruchomość położona w obszarze zagrożenia powodziowego – prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q1%).

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” – zatwierdzonym Uchwałą nr 482/XXXVVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej jeśli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną oraz usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Panieńska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
665 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 28.07.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Panieńska - dz. nr 756/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 756/2 o powierzchni 0.0614 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-10, księga wieczysta JG1J/00077037/6.

 

Opis:

Działka nr 752/1 o regularnym, czworokątnym kształcie, położona jest na niewielkim zboczu o wystawie północno-wschodniej. Ograniczona zabudową mieszkaniową, ulicą o nawierzchni asfaltowej oraz terenami niezabudowanymi. Teren zielony, niezagospodarowany, miejscami porośnięty krzewami. Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w pasach drogowych przyległych ulic.

 

Obciążenia:

- Działki obciążone przebiegiem sieci telekomunikacyjnej wraz ze studzienkami. W gruncie mogą znajdować się pozostałości po fundamentach.

- Nieruchomość położona w obszarze zagrożenia powodziowego – prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q1%).

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” – zatwierdzonym Uchwałą nr 482/XXXVVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej jeśli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną oraz usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Panieńska
58-500
Cena: 
28 000.00 pln
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
614 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 22.06.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Zachodniej 13

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony na II piętrze w budynku przy ulicy Zachodniej 13 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 82,76 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i pomieszczenia pomocniczego o powierzchni użytkowej 66,27 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwie piwnice i strych o łącznej powierzchni16,49 m2. Działki nr155 i 154/3 o łącznej powierzchni 0.0960 ha – obręb 32, AM-3, KW nr JG1J/00025869/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 17,32%.

 

Budynek mieszkalny ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta. Wszelkie prace przy obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość przy ul. Zachodniej 13 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MP- określonym jako tereny na, których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze.

 

Ulica: 
Zachodnia
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
66.27 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 06.07.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Przyboczna - działki nr 240/16 i 240/21

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 240/16 i 240/21 o łącznej powierzchni 0.1468 ha, obręb Jelenia Góra 5, AM-3, księga wieczysta dz. 240/16 JG1J/00064352/6, księga wieczysta dz. 240/21 JG1J/00064350/2.

 

Opis:

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta, na Osiedlu Łomnickim, oddalonym o ok. 4-5 km od centrum miasta, na którym dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona w niedalekiej odległości od wału przeciwpowodziowego rzeki Bóbr. Teren o mniej regularnym kształcie, płaskiej powierzchni, częściowo zagospodarowany pod ogródki przydomowe. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Teren osiedla wyposażony we wszystkie media. W bezpośrednim sąsiedztwie działek nr 240/16 i 240/21 brak infrastruktury technicznej.

 

Obciążenia:

Na gruncie znajdują się resztki fundamentów i murów po dawnym obiekcie gospodarczym.

Nieruchomość położona jest w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego i w związku z tym jej zabudowa musi być poprzedzona uzyskaniem zgody Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na odstępstwo od zakazu zawartego w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) w drodze decyzji.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 19M, określonym jako tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą), Część działki nr 240/16 położona jest zgodnie z zapisami w/w planu na terenie oznaczonym symbolem 26EE, przeznaczonym pod urządzenia elektroenergetyki (stacje transformatorowe).

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Przyboczna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 468 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - inne