inne

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. Kruszwickiej 1

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 10 położony na parterzebudynku przy ul. Kruszwickiej 1 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 77,00 m2, składa się z czterech pokoi, łazienki, w.c. przedpokoju i kuchni, wraz z udziałem wynoszącym 710/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 84 o powierzchni 0.0970 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-1. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00038194/9.

Budynek przy ul. Kruszwickiej 1 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Centralnej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U 38 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny usług.

 

 

 

Ulica: 
Kruszwicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
77.00 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 12.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Nadbrzeżna - dz. nr 750/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 750/1 o powierzchni 0.0635 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-10, księga wieczysta JG1J/00077040/0.

 

Opis:

Działka nr 750/1 to teren o płaskiej powierzchni i regularnym, zbliżonym do czworokąta kształcie, położona przy skrzyżowaniu ulicy Nadbrzeżnej i Panieńskiej. Z dwóch stron ograniczona zabudową jednorodzinną, z kolejnych dwóch ulicami o nawierzchni asfaltowej. Zagospodarowana jako teren zielony z nasadzeniami ozdobnymi. Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w pasach drogowych przyległych ulic.

 

Obciążenia:

- Działka obciążona przebiegiem sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji ogółnospławnej, telefonicznej. Ponadto w granicach działki znajdują się studzienki kanalizacyjne oraz studzienka telekomunikacyjna. W gruncie mogą znajdować się pozostałości po fundamentach.

- Nieruchomość położona w obszarze zagrożenia powodziowego – prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q1%).

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” – zatwierdzonym Uchwałą nr 482/XXXVVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej jeśli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną oraz usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

Ulica: 
Nadbrzeżna
58-500
Cena: 
37 000.00 pln
Cena m2: 
58.27 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
635 m2
Termin przetargu: 
18. Kwiecień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Panieńska - dz. nr 752/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 752/1 o powierzchni 0.0665 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-10, księga wieczysta JG1J/00077039/3.

 

Opis:

Działka nr 752/1 o regularnym, czworokątnym kształcie, położona jest na niewielkim zboczu o wystawie północno-wschodniej. Ograniczona zabudową mieszkaniową, ulicą o nawierzchni asfaltowej oraz terenami niezabudowanymi. Teren zielony, niezagospodarowany, miejscami porośnięty krzewami. Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w pasach drogowych przyległych ulic.

 

Obciążenia:

- Działki obciążone przebiegiem sieci telekomunikacyjnej wraz ze studzienkami. W gruncie mogą znajdować się pozostałości po fundamentach.

- Nieruchomość położona w obszarze zagrożenia powodziowego – prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q1%).

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” – zatwierdzonym Uchwałą nr 482/XXXVVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej jeśli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną oraz usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Panieńska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
665 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 28.07.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Panieńska - dz. nr 756/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 756/2 o powierzchni 0.0614 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-10, księga wieczysta JG1J/00077037/6.

 

Opis:

Działka nr 752/1 o regularnym, czworokątnym kształcie, położona jest na niewielkim zboczu o wystawie północno-wschodniej. Ograniczona zabudową mieszkaniową, ulicą o nawierzchni asfaltowej oraz terenami niezabudowanymi. Teren zielony, niezagospodarowany, miejscami porośnięty krzewami. Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w pasach drogowych przyległych ulic.

 

Obciążenia:

- Działki obciążone przebiegiem sieci telekomunikacyjnej wraz ze studzienkami. W gruncie mogą znajdować się pozostałości po fundamentach.

- Nieruchomość położona w obszarze zagrożenia powodziowego – prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q1%).

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-nego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” – zatwierdzonym Uchwałą nr 482/XXXVVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej jeśli nie będą kolidowały krajobrazowo z zabudową wielorodzinną oraz usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Panieńska
58-500
Cena: 
35 000.00 pln
Cena m2: 
57.00 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
614 m2
Termin przetargu: 
18. Kwiecień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Zachodniej 13

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony na II piętrze w budynku przy ulicy Zachodniej 13 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 82,76 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i pomieszczenia pomocniczego o powierzchni użytkowej 66,27 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwie piwnice i strych o łącznej powierzchni16,49 m2. Działki nr155 i 154/3 o łącznej powierzchni 0.0960 ha – obręb 32, AM-3, KW nr JG1J/00025869/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 17,32%.

 

Budynek mieszkalny ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta. Wszelkie prace przy obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość przy ul. Zachodniej 13 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MP- określonym jako tereny na, których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze.

 

Ulica: 
Zachodnia
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
66.27 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 06.07.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Przyboczna - działki nr 240/16 i 240/21

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 240/16 i 240/21 o łącznej powierzchni 0.1468 ha, obręb Jelenia Góra 5, AM-3, księga wieczysta dz. 240/16 JG1J/00064352/6, księga wieczysta dz. 240/21 JG1J/00064350/2.

 

Opis:

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta, na Osiedlu Łomnickim, oddalonym o ok. 4-5 km od centrum miasta, na którym dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość położona w niedalekiej odległości od wału przeciwpowodziowego rzeki Bóbr. Teren o mniej regularnym kształcie, płaskiej powierzchni, częściowo zagospodarowany pod ogródki przydomowe. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Teren osiedla wyposażony we wszystkie media. W bezpośrednim sąsiedztwie działek nr 240/16 i 240/21 brak infrastruktury technicznej.

 

Obciążenia:

Na gruncie znajdują się resztki fundamentów i murów po dawnym obiekcie gospodarczym.

Nieruchomość położona jest w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego i w związku z tym jej zabudowa musi być poprzedzona uzyskaniem zgody Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na odstępstwo od zakazu zawartego w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) w drodze decyzji.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Łomnickiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 19M, określonym jako tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą), Część działki nr 240/16 położona jest zgodnie z zapisami w/w planu na terenie oznaczonym symbolem 26EE, przeznaczonym pod urządzenia elektroenergetyki (stacje transformatorowe).

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
Przyboczna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 468 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.05.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Orkana 5 - działka nr 179

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Orkana 5 zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym posiadającym dwie kondygnacje nadziemne i poddasze oraz dwukondygnacyjnym, murowanym obiektem gospodarczym.. Podstawowa infrastruktura techniczna zlokalizowana w ulicy Orkana. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 179 powierzchni 0.0451 ha, obręb 40, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00098195/5.

 

Opis:

Nieruchomość położona przy ulicy Władysława Orkana 5 w Jeleniej Górze, w bliskiej odległości od skrzyżowania z ulicą Wolności, w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas przy ulicy Stefana Żeromskiego 2. Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci wodnej i telekomunikacyjnej. Przy budynku zlokalizowana jest studnia. Dostęp do nieruchomości odbywa się z działek drogowych oznaczonych numerami 191 i 176/2.

 

Obciążenia:

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00098195/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowej nieruchomości ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe, tj. nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz ECO Jelenia Gra sp. z o.o., polegająca:

a) na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją , poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci oraz komór zlokalizowanych na wymienionych działkach , z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do korzystania z przedmiotowej służebności zobowiązana jest w przypadku wejścia na ww. grunty do przywrócenia ich do stanu poprzedniego oraz wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione poprzez właściciela bądź użytkownika wieczystego;

b) na znoszeniu istnienia na ww. nieruchomościach obciążenia siecią ciepłowniczą i komór ciepłowniczych zakres korzystania z odpowiedniej służebności określają mapy, stanowiące załączniki nr 1(k.447), nr 2 (k.448), do zarządzenia nr 0050.1697.2014.VI Prezydenta Jeleniej Góry z dnia 20.02.2014 roku. Przedmiot wykonywania to działka: nr 204/11 i nr 204/13. Służebność nie obciąża nieruchomości przy ul. Władysława Orkana 5 stanowiącej działkę gruntu nr 179.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra uchwalonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001r. ze zmianami nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem MP, określonym jako tereny, na których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze. Ponadto nieruchomość, od strony południowo-zachodniej, graniczy bezpośrednio z terenem objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Średnicowej łączącej Obwodnicę Południową z Trasą Czeską w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą nr 205.XXIII.2012 z dnia 28 lutego 2012 r. Rady Miejskiej Jeleniej Góry oznaczonym symbolem KD D9, przeznaczonym pod drogę dojazdową o minimalnej szerokości 10 m.

 

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

Ulica: 
Orkana 5
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
451 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.02.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Warszawskiej 65

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Warszawskiej 65w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 24,79m2, składa się z pokoju, kuchni o pow. 18,67m2 oraz pomieszczenia przynależnego – pomieszczenia gospodarczego o pow. 6,12m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka 813 i 814 o łącznej powierzchni 0.1227 ha – obręb Jelenia Góra3, AM-11, KW nr JG1J/00091084/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 7,06%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Warszawskiej 65 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Karola Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem M,U 2, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

 

Ulica: 
Warszawska 65
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
18.67 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 25.08.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 w bundynku przy ul. Tkackiej 6

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Tkackiej 6w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 65,80m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o pow. 51,60m2 oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy o pow. 14,20m2 Lokal położony jest na parterze budynku. Działka 711/2 o powierzchni 0.0663 ha – obręb Jelenia Góra3, AM-10, KW nr JG1J/00052864/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 14,47%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Tkackiej 6 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – określonym jako tereny na których preferuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną od 3 do 5 kondygnacji nadziemnych.

 

 

 

Ulica: 
Tkacka 6
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
51.60 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 19.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Transportowa 1

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Transportowa 1 zabudowana jest dwukondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym w zabudowie półzwartej. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 104 powierzchni 0.0274 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00021823/6

 

Budynek mieszkalny ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta. Wszelkie prace przy obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

 

Opis:

Nieruchomość położona w strefie obrzeżnej miasta. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna oraz usługowa. Naprzeciwko tory kolejowe oraz dworzec kolejowy. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Transportowej o nawierzchni asfaltowej.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej i energetycznej.

 

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

Nieruchomość przy ul. Transportowej 1 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MP- określonym jako tereny na, których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze.

 

 

Termin zagospodarowania: 5 lat

 

Ulica: 
Transportowa 1
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
274 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - inne