Lokal mieszkalny nr 4,4A położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 28

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 12.01.2018 r.

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
460 m2
Ulica: 
Wojska Polskiego

Więcej o ofercie

Lokal MIESZKALNY NR 4,4A położony na II piętrze budynku nr 28 przy al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 143,71 m2, składa się z 3 pokoi, 2 kuchni, w.c., 2 przedpokoi o powierzchni użytkowej  121,48 m2 oraz pomieszczeń przynależnych, tj. 2 piwnic i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 22,23 m2wraz z udziałem wynoszącym 2.290/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 71/42 i 71/43 o łącznej powierzchni 0.0460 ha, obręb 28 NE, AM-59. Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 23.11.2103 r. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00066536/4..

Budynek przy al. Wojska Polskiego 28  ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1446). Ochronie Konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji (gzymsy, obramienia okien, nadokienniki, pilastry, balkony na konsolkach, dekoracje sztukatorskie, gzyms konsolowy), stolarka drzwi i stolarka okienna, wystrój i układ pomieszczeń wszystkich kondygnacji. Wymagane: restauracja elewacji (kolorystykę należy odtworzyć na podstawie badań architektonicznych oraz ikonograficznych), ujednolicenie kolorystyki stolarki okiennej (wymagany kolor biały), restauracja stolarki drzwiowej. Postulowane objęcie ochroną przez wpis do rejestru zabytków. 

Nieruchomość przy al. Wojska Polskiego 28 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MUC – tereny śródmiejskie (centralne), które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym centrotwórczym oraz placówki administracji państwowej i samorządowej. Towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.