Lokal użytkowy nr 1u położony w budynku przy ul. Spółdzielczej 20

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Ulica: 
Spółdzielcza

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy nr 1u o ogólnej powierzchni 42,41 m2, składa się z dwóch warsztatów krawieckich, magazynu i biura (pom. socjalne), położony na poziomie piwnic budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu – 831/10.000 części. Działka nr 652 o powierzchni 0.0236 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-4, KW JG1J/00035455/6. Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste do dnia 06.09.2103 r.

Budynek przy ul. Spółdzielczej 20 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3) i 4) Prawo budowlane. Zalecenia konserwatorskie: ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku: bryła i rzut, forma dachu z facjatkami, kompozycja i wystrój elewacji z deskowaniem szczytów, drewniane werandy, forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, forma historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymagane przywrócenie samowolnie wymienionej stolarki bez zachowania historycznych podziałów.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość przy ul. Spółdzielczej 20 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem P – tereny preferowane dla działalności gospodarczej, bez prawa wznoszenia nowej zabudowy mieszkaniowej, w szczególności większe zakłady produkcyjne, magazyny, składy, bazy, w tym bazy budowlane, większe zakłady naprawcze, usługi, obiekty i urządzenia obsługi technicznej miasta, w tym infrastruktury technicznej.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.