Lokal użytkowy nr U2 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 183

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
53 200.00 pln
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Cena m2: 
1 127.12 pln/m2
Ulica: 
Cieplicka

Więcej o ofercie

Lokal użytkowy nr 2 położony w budynku przy ul. Cieplickiej 183 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 47,20 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z: biura, przedsionka i w.c. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 361 o powierzchni 0.1116 ha – obręb Sobieszów II, AM-15 – wynosi 8,00%. KW nr JG1J/00018501/9

Budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, lecz położony na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miejscowości Sobieszów wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/1811/610/J z dnia 26.02.1980 r. Przed realizacją inwestycji polegającą na wszelkich zmianach zewnętrznych w budynku oraz w jego otoczeniu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust.1, pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446), ponieważ ww. nieruchomość położona jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z przeznaczeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 218.XXIV.2012 z dnia 27.03.2012 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem U,MN,MW/ZP,KS1.4 – tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.