Lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Armii Krajowej 13

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
396 m2
Ulica: 
Armii Krajowej 13

Więcej o ofercie

Lokal użytkowypołożony w budynku przy ulicy Armii Krajowej 13 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 90 m2. Lokal usytuowany jest na poziomie piwnic budynku. Składa się z czterech gabinetów, pomieszczenia gospodarczego, w.c., kotłowni i komunikacji. Działka nr 71/7 o powierzchni 0.0396 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00026988/5.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu– wynosi 8,10%.

Budynek położony w Jeleniej Górze przy ul. Armii Krajowej 13, ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446). Ochronie Konserwatorskiej podlegają: rzut i bryłę budynku, formę dachu, zachować układ i wystrój elewacji: boniowanie, gzymsy, fryz podokapowy, nadokienniki, podokienniki, dekoracje sztukatorskie (maski) zachować balkony z drewnianą balustradą, zachować układ pomieszczeń wszystkich kondygnacji, zachować klatkę schodową, zachować stolarkę drzwi i podziały stolarki okiennej.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 13 znajduje się na terenie dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. ze zmianami, określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MUC – tereny śródmiejskie (centralne), które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych; preferuje się różne nieuciążliwe usługi – głównie o charakterze centrotwórczym oraz placówki administracji państwowej i samorządowej. Towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.