Rejon ul. Cieplickiej/Polnej - działka nr 229/7

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
39 000.00 pln
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 033 m2
Cena m2: 
37.75 pln/m2
Ulica: 
Cieplicka/Polna
Termin przetargu: 
2018-08-24

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze w rejonie ulicy Ciewplickiej i ulicy Polnej, oznaczona w ewidencji gruntów i bduynków jako działka nr 229/7, obręb Sobieszów II, AM-9 o powierzchni 0.1033 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00083852/0.

Opis:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w strefie pośredniej miasta, w dzielnicy Sobieszów, w odległości około 1 km od centrum obrębu, przy ul. Polnej (boczny zjazd z ulicy Cieplickiej). Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna i wielorodzinna oraz tereny niezabudowane. Teren działki o płaskiej powierzchni, porośnięty miejscami samosiewami krzewów liściastych. Obsługa komunikacyjna działki odbywa się z ulicy Polnej. Nieruchomość z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej.

Obciążenia:
W granicach działki nr 229/7 przebiega rów melioracyjny. Zarurowanie lub przełożenie rowu wymaga sporządzenia stosownej dokumentacji i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Działka nr 229/7 obciążona jest przebiegiem przewodu wodociągowego DN300, dla którego należy zachować pas techniczny po 1,5 m z każdej strony rurociągu. W pasie technicznym zabronione jest wznoszenie budynków budowli, ogrodzeń, prowadzenie trwałych nasadzeń oraz innych prac powodujących ograniczenie w dostępie do sieci lub mogących negatywnie wpływać na stan techniczny rurociągu.
Przez działkę nr 229/7 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks200. Dla przebiegającej kanalizacji sanitarnej wymagane jest zachowanie pasa technicznego o szerokości ok. 1 m z każdej strony, wolnego od trwałej zabudowy, z możliwością dostępu dla służb eksploatacyjnych operatora sieci kanalizacyjnej.
W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00083852/0 prowadzonej dla przedmiotowej działki ujawnione jest prawo do odpłatnej (odpłatność jednorazowa uiszczona na rzecz Gminy) i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu ustanowione na działce gruntu 229/7 – na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółki z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze- właściciela rurociągów kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00083852/0 prowadzonej dla przedmiotowych działek ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe: prawo do odpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę numer 230/7 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki numer 230/8 w zakresie oznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 maja 2014 roku. Ujawnione prawo nie dotyczy działek nr 229/8.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze (uchwalonym uchwałą nr 218.XXIV.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 marca 2012 roku) działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN/U,ZP.2.1, dla którego ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczeniem uzupełniającym są tereny zabudowy usługowej (nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku zlokalizowanego na działce).

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.