Rejon ul. Fałata - działki nr 53/1 i nr 54

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
476 000.00 pln
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
11 365 m2
Cena m2: 
41.88 pln/m2
Ulica: 
Fałata
Termin przetargu: 
2018-10-05

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 53/1 i 54 o łącznej powierzchni 1.1365 ha, obręb Sobieszów II, AM-5, księga wieczysta JG1J/00065336/5.

 

Opis:

Nieruchomość położona w obrębie Sobieszów, na zapleczu zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zlokalizowanej wzdłuż ulicy Cieplickiej i Juliana Fałata. Teren nieruchomości o płaskiej powierzchni i regularnym kształcie, ograniczony od strony północno-zachodniej terenem salonu samochodowego ze stacją obsługi pojazdów, z pozostałych stron ograniczony ogródkami działkowymi, użytkami rolnymi oraz drogą polną.

Obsługa komunikacyjna niekorzystna – dojazd do nieruchomości z ulicy Cieplickiej poprzez działkę nr 55, stanowiącą w części drogę gruntową, a w części porośniętą trawą.

 

Obciążenia:

- Północno-wschodnia część działek obciążona napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia z jednym stalowym i jednym betonowym słupem oraz siecią wodociągową w150. - - Na części działki nr 53/1 i 54 przebiega rów melioracyjny, który odprowadza wody opadowe oraz roztopowe z terenów położonych powyżej. Likwidacja rowu nie jest możliwa bez zapewnienia odpływu wód. W związku z tym należy przewidzieć odwodnienie tych gruntów poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej uwzględniającej ewentualne przełożenie czy też zarurowanie istniejącego rowu. Zarurowanie lub przełożenie przedmiotowego rowu wymaga sporządzenia stosownej dokumentacji, tj. operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia, które można wykonać na etapie przyszłej inwestycji. Rów w granicach działki nr 51 na odcinku wzdłuż ulicy Fałata nie istnieje.

- W dniu 25 maja 2016 roku umową w formie aktu notarialnego ustanowiona została odpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej, tj. właściciela sieci wodociągowej przebiegającej przez przedmiotową nieruchomość. Służebność przesyłu ujawniona zostanie w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

- Część działki nr 53/1 o powierzchni 0.0490 ha objęta jest umową dzierżawy zawartą na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na cele komunikacyjne – droga niezbędna do obsługi stacji samochodów z salonem Skody.

- Część działki nr 53/1 o powierzchni 0.1500 ha, wzdłuż północno-zachodniej jej granicy, objęta jest umową dzierżawy zawartą do dnia 30 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na cele magazynowe i parkingowe.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów dla obszaru w rejonie ulicy Cieplickiej i Polnej w Jeleniej Górze” zatwierdzonym Uchwałą nr 75.X.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 maja 2015 roku, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 2U, określonym jako tereny zabudowy usługowej. Przy czym za zabudowę usługową uznaje się budynki, takie jak: budynki kultury, nauki i oświaty, budynki kultu religijnego, budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, budynki administracji, budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, budynki sportu i rekreacji, budynki biurowe i konferencyjne, budynki handlu, gastronomi i usług (jak sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze), stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, stacje paliw, wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z tą zabudową.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.