Rejon ul. Lubańskiej - działki nr 14/3 i 14/4

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
15 518 m2
Ulica: 
Lubańska

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 14/3 i 14/4 o łącznej powierzchni 1.5518 ha, obręb Cieplice II, AM-8, księga wieczysta JG1J/00069930/7 i JG1J/00080399/5.

 

Opis:

nieruchomość położona na północnym obrzeżu dzielnicy Cieplice przy ulicy Lubańskiej stanowiącej drogę wyjazdową z tej części miasta w kierunku Zgorzelca, Szklarskiej Poręby i śródmieścia Jeleniej Góry, w kierunku drogi krajowej nr 3.

Działka zlokalizowana jest na obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Lubańskiej. Naprzeciwko działek położone jest niewielkie osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i leżące obok niego jedno z targowisk miejskich. Od strony południowej działki sąsiadują ze składem opału. Po drugiej stronie ulicy Lubańskiej znajduje się stadion sportowy. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości leży stacja kolejowa Jelenia Góra – Cieplice, ulica Sobieszowska biegnąca w kierunku południowej części miasta.

Działka o płaskiej powierzchni, o mniej regularnym kształcie, ograniczona jest od frontu i od strony północno-wschodniej ulicami asfaltowymi. Grunt nieużytkowany na większości obszaru porośnięty jest drzewostanem iglasto-liściastym.

 

Obciążenia:

Przez działki nr 14/3 i 14/4 w pasie gruntu przy granicy z drogą publiczną ulicą Lubańską przebiega sieć telefoniczna ze studzienką oraz sześć kabli energetycznych. Na terenie działki nr 14/3 przy drodze zlokalizowany jest hydrant, natomiast na działce nr 14/4 słup od którego przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ponadto działki obciążone przebiegiem rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe oraz roztopowe z terenów położonych przy ulicy Lubańskiej i Książęcej. Likwidacja rowu nie jest możliwa bez zapewnienia odpływu ww. wód. W związku z tym należy przewidzieć odwodnienie tych gruntów poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej uwzględniającej ewentualne przełożenie czy też zarurowanie istniejącego rowu. Zarurowanie lub przełożenie przedmiotowego rowu wymaga sporządzenia operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Przez grunt oznaczony jako działka 14/3 przebiega sieć ciepłownicza. W związku z powyższym w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00069930/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 14/3 wpisane jest ograniczenie prawo rzeczowe tj.:

nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu, polegająca:

a) na znoszeniu istnienia sieci ciepłowniczej dn 350, 150, 100, 80, 50, 32,

b) na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci, zlokalizowanego na obciążonych tą służebnością działkach gruntu: nr 14/2 am-8, obręb 0002, Cieplice II, nr 14/3 am-8, obręb 0002 , Cieplice II, nr 14/51 am-2, obręb 0004, Cieplice IV, nr 7 am-4, obręb 0004, Cieplice IV, nr 26/9 am-1, obręb 0005, Cieplice V, nr 43/2 am-1, obręb 0005, Cieplice V, nr 59/1 am-1, obręb 0005, Cieplice V, nr 61/1 am-1, obręb 0005, Cieplice V, nr 112/4 am-3, obręb 0005, Cieplice V, z zastrzeżeniem, iż korzystający ze służebności każdorazowo w przypadku wejścia na ww. grunty przywróci je do stanu poprzedniego; zakres korzystania ze służebności określają mapy stanowiące załącznik do protokołu nr 2/2011 (k. 22-25 w kw jg1j/00080403/7), na rzecz ECO JELENIA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Jeleniej Górze, regon: 230415510, i każdoczesnego właściciela sieci ciepłowniczej. Przedmiot wykonywania działka gruntu Nr 14/3 Am-8, Obręb 0002, Cieplice II.

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00080399/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 14/4 inny wpis tj. służebność przesyłu: bezterminowa i bezpłatna służebność przesyłu na działce numer 18/2 polegająca na prawie korzystania w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do zlokalizowanego na tym gruncie przyłącza ciepłowniczego w pasie gruntu o szerokości 3,0 m po 1,5 m z każdej strony, licząc od osi przyłącza, o łącznej powierzchni służebności 108 m2. Na rzecz spółki pod firmą przedsiębiorstwo energetyki cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze i każdoczesnego jej następcy prawnego. Przedmiotowe obciążenie nie dotyczy zbywanej nieruchomości.

 

 

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: zgodnie ze „zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza – Lubańska w Jeleniej Górze” uchwaloną Uchwałą nr 157.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011 roku, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: U,ZP 2, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej z zakresu handlu detalicznego, działalności biurowej, administracji i zarządzania, turystyki, gastronomii, działalności wydawniczej, działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, działalności związanej z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, telekomunikacji, informatyki, finansów i ubezpieczeń, obsługi nieruchomości, działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i podatkowej, projektowania i pracy twórczej, działalności związanej z reklamą, edukacji, opieki zdrowotnej i odnowy biologicznej, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, stacji paliw, drobnych usług rzemieślniczych z wyłączeniem napraw samochodów; tereny zieleni urządzonej. Przeznaczeniem uzupełniającym są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Tereny U,ZP 2 położone są w strefie OW obserwacji archeologicznej oraz w granicach układu urbanistycznego miasta wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.