Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej - działka nr 80/2

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
35 608 m2
Ulica: 
Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w zachodniej części miasta, w rejonie ulic: Spółdzielczej i Objazdowej. W sąsiedztwie znajdują się grunty zabudowane obiektami przemysłowymi, bazami i składami, pozostała część gruntów jest niezabudowana przeznaczona pod lokalizację obiektów o tym samym charakterze. W pasie ulicy Spółdzielczej przebiega sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna.

 

Obciążenia:

- działka nr 80/2 od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej ograniczona jest rowami, obciążona dwiema napowietrznymi liniami energetycznymi wysokiego napięcia (110 kV, 220 kV) oraz podziemnym gazociągiem podwyższonego średniego ciśnienia DN300, 1,6MPa.

 

Ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- w obrębie terenów P,U.4 stwierdzono występowanie chronionych gatunków ptaków, obowiązują ograniczenia wynikające z odrębnych przepisów,

- tereny P,U.4, P,U.13 oraz U położone są w części lub w całości w granicach terenu i obszaru górniczego ustanowionego dla złoża wód leczniczych,

- istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV przeznaczone są do zachowania z prawem przebudowy pod warunkiem nie wprowadzania nowych ograniczeń dla lokalizacji zabudowy; tereny położone w obszarach ograniczonego użytkowania związanych z w/w liniami mogą być zagospodarowane na cele związane z przeznaczeniem terenów w zakresie dopuszczonym w obowiązujących przepisach,

- istniejący gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN300 1,6 MPa wskazuje się do zachowania z prawem przebudowy pod warunkiem nie wprowadzania nowych ograniczeń dla lokalizacji zabudowy; w strefie ochronnej wyznaczonej przez odległości podstawowe od gazociągu dopuszcza się zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem terenów w zakresie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach szczególnych.

 

Przeznaczenie:

Zgodnie ze „ Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Lubańska-Spółdzielcza w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P,U.4, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej, tereny zabudowy usługowej z wykluczeniem usług objętych ochroną akustyczną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.