Rejon ul. Wolności - działki nr 826/2, 827, 828/2 i 834/2

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
1 650 000.00 pln
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
22 848 m2
Cena m2: 
72.22 pln/m2
Ulica: 
Wolności
Termin przetargu: 
2018-08-31

Więcej o ofercie

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze w rejonie ulicy Wolności, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 826/2, 827, 828/2 i 834/2, obreb Jelenia Góra 3, AM-11 o łącznej powierzchni 2.2848 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093354/2.

Opis: nieruchomość gruntowa położona w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicą Wolności a ulicą Nadbrzeżną, w sąsiedztwie rzeki Kamienna. Nieruchomość zlokalizowana w obszarze rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w pobliżu Urzędu Skarbowego i jednostek usługowych. Teren nieużytkowany, na większości obszaru o płaskiej powierzchni, porośnięty samosiewami krzewów.

Obciążenia: nieruchomość obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia z dwoma słupami energetycznymi, siecią ciepłowniczą i wodociągową oraz rowem. Aktem notarialnym Rep. A nr 2581/2013 w dniu 25 września 2013 roku ustanowiona została na prawie własności działki nr 282/2 i 834/2 na rzecz ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na: a) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci, zlokalizowanego na obciążonych tą służebnością działkach gruntu, z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do korzystania z przedmiotowej nieruchomości zobowiązana jest w przypadku wejścia na ww. grunty do przywrócenia ich stanu poprzedniego oraz do wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione przez właściciela, b) znoszeniu na ww. nieruchomości obciążenia sieciami ciepłowniczymi DN350/500 i DN100/200. Na działce nr 826/2 ustanowiona zostanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze odpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu, urządzeń przesyłowych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren niezbędnym przejściem, przy czym warunki wejścia na nieruchomość właściciel sieci będzie każdorazowo uzgadniał z właścicielem nieruchomości obciążonej, c) ograniczeniu uprawnień właściciela poprzez zakaz wznoszenia budynków, budowli i ogrodzeń, dokonywania trwałych nasadzeń w miejscu posadowienia rurociągu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, prowadzenia prac ziemnych zmieniajacych istotne ukształtowanie terenu w rejonie przebiegu rurociągów, prowadzenia działań mogących negatywnie wpływać na stan techniczny i sposób działania urzadzeń przesyłowych.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Centralnej w Jeleniej Górze" nieruchomośc położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: UC.1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej wielkopowierzchnowych obiektów handlowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.