Rejon ul. Wolności i ul. Michejdy - działki nr 2, 3/1, 5/1, 8/10, 11/2, 12, 13/1 i 16/1

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
32 732 m2
Ulica: 
Wolności/Michejdy

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w rejonie ul. Wolności i ul. Michejdy w Jeleniej Górze, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2, 3/1, 5/1, obręb Cieplice VIII, AM-4 oraz działki nr 8/10, 11/2, 12, 13/1 i 16/1, obręb Cieplice IX, AM-1 o łącznej powierzchni 3.2732 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00081297/7.

Opis: nieruchomość zlokalizowana poza śródmieściem, pomiędzy centrum Jeleniej Góry, a dzielnicą Cieplice. Teren nieruchomości położony w dolnej części zbocza o wystawie północno-zachodniej, o nieregularnym kształcie,dołem ograniczony zabudową i ulicą Wolności. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się użytki rolne, od których oddziela ją pas nowo wydzielnonych działek przeznaczonych pod drogę. Pismem z dnia 05.03.2014 r. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze poinformował, iż zezwala na utworzenie skrzyżowania - zjazdu z działki drogowej nr 1/1 (obręb Cieplice VIII, AM-4, ul. Wolności), przy jednoczesnym spełnieniu poniższych warunków: skrzyżowanie wraz z budową i przebudową wszystkich elementów infrastruktury inwestor wykona kosztem i staraniem własnym; przed wykonaniem skrzyżowania - zjazdu należy uzgodnić z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów parametry techniczne oraz projekt stałej organizacji ruchu; w ramach wykonania skrzyżowania - zjazdu inwestor zobowiązany będzie do wykonania wszystkich elementów nowej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania polegającej m.in. na utworzeniu pasa dla lewoskrętu od strony centrum miasta jak również pasa włączenia i wyłączenia (dla prawoskrętów); przy budowie skrzyżowania należy utrzymać komunikację pieszą. Pismem z dnia 11.03.2013 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Knalizacji "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze poinformowało, iż istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej DN200 zlokalizowanej w rejonie ulicy Wolności (w pasie drogowym) i do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej DN500 zlokalizowanej w rejonie ulicy Wolności (w pasie drogowym).

Obciążenia: działki w obrębie zabudowy stanowią odłogowane, silnie zachwaszczone, dawne ogródki działkowe. Środkowa część nieruchomości jest uprawiana i wykorzystywana jako grunty orne. Część obszaru działki nr 8/10 leżąca na zapleczu zabudowy odłogowana. Działka nr 5/1 na całości obszaru stanowi nieużytek, miejscami skalisty z licznymi zagłębieniami terenu po dawnej eksploatacji kruszywa. Nieruchomość obciążona przebiegiem napowietrznej oraz podziemnej linii energetycznej, kanalizacji sanitarnej Ks100 wraz ze studniami oraz sieci wodociagowej wA80. Działka nr 13/1 w ewidencji gruntów i budynków określona jest użytkiem "W" - rowy. Z informacji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wynika, iż przedmiotowy rów prowadzi wody z terenów położonych powyżej działki nr 13/1. Rów częściowo jest zarurowany, a obecny stan techniczny wymaga jego konserwacji. Rów przechodzi rurociągiem pod ul. Wolności, przy czym nie jest znany stan techniczny rurociągu pod ulicą, jednakże może być on częściowo niedrożny, gdyż teren przy ul. Wolności jest podmokły. W ocenie wyżej wspomnianego Wydziału rów ten można zarurować lub przełożyć tak aby zachować jego funkcje odprowadzające wodę. Wymagać to będzie sporządzenia operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku. Teren nad rurociągiem nie będzie mógł być zabudowany budynkami. Działki gruntu nr 3/1, 8/10, 12 i 16/1 objęte są umowami dzierżawy na cele rolne do dnia 31.12.2016 roku. W związku z tym Nabywca w chwili zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przejmie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów dzierżawy.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze zatwierdzonym Uchwałą Nr 327/XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 r. przedmiotowy teren położony jest na obszarze oznaczonym symbolem U,UC1 - tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się: sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ciągi rowerowe, miejsca postojowe.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.