ul. Górna 5

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Sprzedane - 07.12.2016 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
247 m2
Ulica: 
Górna

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Górnej 5, oznaczona jako działka gruntu nr 34/5 o powierzchni 0.0247 ha, obręb 28 NE, AM-36. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00074899/5.

 

Opis:
Nieruchomość położona w strefie centralnej miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej, przy skrzyżowaniu ulic: Górnej, Pijarskiej i Jana Kilińskiego. Ulica Górna jest boczną ul. 1 Maja, stanowiącą główny trakt handlowo-usługowy miasta wyłączony z ruchu pojazdów samochodowych (z wyjątkiem zaopatrzenia i dostaw towarów).

Obciążenia:
Na działce nr 34/5 rosną pojedyncze drzewa. Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci ciepłowniczej.

Uprawnienia:
W dziale I-SP księgi wieczystej nr JG1J/00074889/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisane jest prawo wstępu na działkę nr 34/4 o powierzchni 0.0058 ha w celu umożliwienia przeprowadzenia remontu istniejącego budynku nr 5, posadowionego na działce nr 34/5 do czasu zrealizowania przez Agencję Reklamy i Promocji "Dami" Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze zabudowy zwartej na działce nr 34/4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Śródmieścia - część północna w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Nr 156.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011 r., oznaczonym symbolem 28.MW,U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe równorzędnie ustalono - teren, na którym zlokalizowano obiekty nawiązujące charakterem oraz rozwiązaniami architektonicznymi do historycznych tradycji willi miejskich, w tym: a) zabudowa mieszkaniowa, to jest budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż dwa mieszkania lub zespól takich budynków, b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespól takich budynków, c) usługi komercyjne to jest obiekty wolnostojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki, oświaty, zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości, handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, gastronomii oraz turystyki i hotelarstwa lub innych służących obsłudze ludności, za wyjątkiem handlu hurtowego i rzemiosła, d) usługi sektora publicznego; 2) przeznaczenie uzupełniające: a) urządzenia towarzyszące, b) zieleń. Obowiązują ustalenia dotyczące strefy ścisłej ochrony archeologicznej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.