ul. Jagiellońska 4, 4b - dz. nr 41/6

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
1 955 000.00 pln
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
4 416 m2
Cena m2: 
442.71 pln/m2
Ulica: 
Jagiellońśka
Termin przetargu: 
2018-10-03

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w granicach działki nr 41/6 o powierzchni 0.4414 ha, obręb Cieplice V, AM-1, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00082177/7. W granicach działki nr 41/6 zlokalizowane są:

 • budynek mieszkalny (nr ewid. bud. 114) niepodpiwniczony posiadający trzy kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe,
 • budynek niemieszkalny (nr ewid. bud. 120) posiadający jedną kondygnację nadziemną,
 • trzy budynki niemieszkalne (nr ewid. bud.: 118, 119 i 117) w zabudowie zwartej połączone ze sobą funkcjonalnie, posiadające jedną kondygnację nadziemną,
 • trzy budynki budynki niemieszkalne (nr ewid. bud.: 121, 115 i 122) w zabudowie zwartej o jednej kondygnacji nadziemnej pełniące wcześniej funkcje: dawnej pralni, gospodarczą i garażową,
 • budynek niemieszkalny (nr ewid. bud. 116) w zabudowie wolnostojącej – nieczynna przepompownia ścieków.

Nieruchomość przy ul. Jagiellońskiej 4, 4B położona jest na terenie układu urbanistycznego dawnego miasta Cieplice oraz chroniona jest poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynki nr 4 i 4B przy ul. Jagiellońskiej ujęte są w Gminnej Ewidencji Zabytków, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie i wymagają uzyskania uzgodnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Opis:
Nieruchomość położona w Cieplicach, w uzdrowiskowej części Jeleniej Góry. Nieruchomość bezpośrednio graniczy z budynkiem Uzdrowiska Cieplice oraz zabudową mieszkalno-usługową. Od strony północno-zachodniej sąsiaduje z parkingiem dla samochodów osobowych i autokarów przy ul. św. Jadwigi Śląskiej.
Teren działki nr 41/6 płaski z pełnym uzbrojeniem w przyłącza mediów, ogrodzony (częściowo ogrodzenie nie przebiega po prawnych granicach działki). W obszarze działki znajdują się drogi utwardzone, kamienne murki, schody betonowe, ogrodzenie z metalowej siatki. Na działce występują drzewa i krzewy.
W odległości około 200 m znajduje się Plac Piastowski z największą w Cieplicach koncentracją obiektów handlowo-usługowych, uzdrowiskowych oraz mieszkalnych. Przy Placu Piastowskim zlokalizowany jest Pałac Schaffgotschów – gdzie obecnie mieści się "Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej".
W dalszej odległości znajdują się tereny zielone Parku Zdrojowego i Norweskiego. W Cieplicach zlokalizowane są również Termy Cieplickie z nowoczesnym kompleksem basenów i SPA. Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do miejskiej komunikacji autobusowej.

Obciążenia:
Grunt wolny od zabudowy obciążony jest przebiegiem licznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej ze studzienkami, energii elektrycznej, gazowej, ciepłowniczej.
Przez teren działki nr 41/6 przebiega sieć ciepłownicza będąca własnością ECO Jelenia Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze. W związku z powyższym nabywca nieruchomości ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebność przesyłu na rzecz ww. Spółki dla:

 • sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych 2xDn350x500 mm (MAGISTRALA CIEPLICE) o długości 85 m i powierzchni zajętej działki wynoszącej 106,25 m2,
 • sieci ciepłowniczej 2xDn350x500 mm o długości 1 m,
 • przyłącza ciepłowniczego 2xDn50 o długości 3,5 m zasilającego węzeł cieplny obsługujący budynek przy ul. Jagiellońskiej 4,
 • wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej, która przebiega przez pomieszczenie węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku nr 4 przy ul. Jagiellońskiej, tj. sieć 2xDn350x500 o długości 12 m i powierzchni zajętej działki wynoszącej 17,4 m2,

Służebność przesyłu polegać będzie na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem, modernizacją i rozbudową, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci oraz komór zlokalizowanych na działce nr 41/6, z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do korzystania z przedmiotowej służebności zobowiązana jest w przypadku wejścia na ww. grunt do przywrócenia terenu do stanu poprzedniego oraz do wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione przez właściciela oraz na znoszeniu istnienia na ww. nieruchomości obciążenia siecią ciepłowniczą i komór ciepłowniczych. Zakres korzystania ze służebności określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
W granicach działki nr 41/6 zlokalizowane jest również nieczynne przyłącze ciepłownicze 2xDn65.

Ponadto nabywca nieruchomości ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze polegającą na:
1. znoszeniu istnienia na działce nr 41/6 urządzeń przesyłowych w postaci rurociągów:

 • wodociągowego Ø90 na odcinku o łącznej długości 24 m o powierzchni służebności wynoszącej 2,16 m2,
 • kanalizacji sanitarnej ks400 na odcinku o długości 44,5 m o powierzchni służebności wynoszącej 20,06 m2,
 • kanalizacji sanitarnej ks500 na dwóch odcinkach o łącznej długości 17 m o powierzchni służebności wynoszącej 4,81 m2,

2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji oraz napraw istniejących urządzeń przesyłowych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren niezbędnym sprzętem,
3. ograniczeniu uprawnień właściciela nieruchomości poprzez nakazanie:

 • wznoszenia budynków, budowli i ogrodzeń na przedmiotowych rurociągach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie,
 • dokonywania trwałych nasadzeń w miejscu posadowienia rurociągów oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie,
 • prowadzenia prac ziemnych zmieniających ukształtowanie terenu w rejonie przebiegu rurociągów,
 • przeprowadzania działań mogących negatywnie wpływać na stan techniczny i sposób działania urządzenia przesyłowego bądź prowadzących do jego uszkodzenia.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą z Miastem Jelenia Góra na czas określony do 1 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności hotelarskiej i gastronomicznej. Nabywca nieruchomości – z chwilą podpisania umowy sprzedaży – wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z tej umowy.

Ponadto nabywca nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 4, 4B ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebność gruntową w pasie o szerokości 3 metrów wzdłuż ścian budynków zlokalizowanych:
1. na granicy działki nr 44 z działką nr 41/6, polegającą na prawie udostępnienia tej działki na czas remontu oraz robót budowlanych budynku – na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu numer 44 o powierzchni 0.0377 ha, obręb Cieplice V, AM-1 położonej w Jeleniej Górze przy Jagiellońskiej 2b objętej Kw. nr JG1J/00014900/8.
2. na granicy działki nr 40/26 z działką nr 41/6, polegającą na prawie udostępnienia tej działki na czas remontu oraz robót budowlanych budynku – na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu numer 40/26 o powierzchni 0.0240 ha, obręb Cieplice V, AM-1 położonej w Jeleniej Górze przy Jagiellońskiej 6 objętej Kw. nr JG1J/00076000/1.
3. na granicy działki nr 40/19 z działką nr 41/6, polegającą na prawie udostępnienia tej działki na czas remontu oraz robót budowlanych budynku – na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu numer 40/19 o powierzchni 0.0146 ha, obręb Cieplice V, AM-1 położonej w Jeleniej Górze przy Jagiellońskiej 4A objętej Kw. nr JG1J/00069777/6.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” zatwierdzonego uchwałą nr 270/XXX/VII/09 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 października 2008 r. na terenie oznaczonym symbolem MW,U 19 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług. Przeznaczenie uzupełniające – ogólnodostępne parkingi. Nieruchomość położona w strefie ochrony krajobrazu kulturowego oraz w strefie „OW’ obserwacji archeologicznej. Ponadto wszystkie tereny MW,U położone są w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych, a teren MW,U dodatkowo położony jest w obszarze „B” ochrony uzdrowiskowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
nie ustala się.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.