ul. Kilińskiego 8 - dz. nr 36/7

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
239 m2
Ulica: 
Kilińskiego

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Kilińskiego 8 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o bryle na podstawie litery L. Budynek ten składa się z trzech murowanych części. Część główna budynku posiada trzy kondygnacje nadziemne, a przybudówki odpowiednio dwie i jedną kondygnację nadziemną. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 36/7 o powierzchni 0.0239 ha, obręb 28NE, AM-36, księga wieczysta nr JG1J/00093327/4.
Grunt stanowi własność Skarbu Państwa i oddany jest w użytkowanie wieczyste Gminie Jelenia Góra na okres do dnia 05.12.2089 roku.

Budynek przy ul. Jana Kilińskiego 8 położony w granicach działki nr 36/7, w granicach murów obwodowych, jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/5890 decyzją z dnia 26.09.2013 r., który podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187). Wszystkie prace budowlane wymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne oraz prowadzenie innych prac przy zabytku, zmiana funkcji, podziały, wymiana stolarki okiennej, prace przy zabytkowym wystroju i wyposażenia, montaż reklam i instalacji wymagają uzyskania decyzji – pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W świetle obowiązujących przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. W omawianej sytuacji cena sprzedaży budynków oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu pod tymi budynkami, uzyskane w drodze przetargu podlegać będą obniżeniu o 50%.

Opis:
Nieruchomość przy ul. Jana Kilińskiego 8 położona jest w strefie centralnej miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej, w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania ulic: Górnej, Pijarskiej i Jana Kilińskiego. Ulica Górna jest ulicą boczną ulicy 1 Maja, stanowiącej główny trakt handlowo-usługowy miasta wyłączony z ruchu pojazdów samochodowych (z wyjątkiem zaopatrzenia i dostaw towarów). Dobry dostęp do komunikacji miejskiej. Działka nr 36/7 od strony drogi publicznej ulicy Kilińskiego ogrodzona jest metalową siatką na podmurówce, w części zaś dostęp do nieruchomości ogranicza wysoki mur. Ogrodzenie to nie przebiega po prawnych granicach nieruchomości i zlokalizowane jest na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa (będącym w użytkowaniu wieczystym Gminy Jelenia Góra) oznaczonym geodezyjnie jako działka nr 36/6, posiadającym użytek dr. W przypadku chęci korzystania z terenu działki nr 36/6, nabywca uzgodni warunki użytkowania tego gruntu z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.

Obciążenia:
Przez teren nieruchomości przebiega sieć kanalizacyjna z kanałem, gazowa i wodna.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część północna w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą nr 156.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011 roku i położona na obszarze oznaczonym symbolem 28.MW,U dla którego jak przeznaczenie podstawowe równorzędne ustalono - teren, na którym zlokalizowano:

a) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków,
b) usługi komercyjne, to jest obiekty wolnostojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki, oświaty, zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości, handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży poniżej 2000m2, gastronomii oraz turystyki i hotelarstwa lub innych służących obsłudze ludności, za wyjątkiem handlu hurtowego i rzemiosła produkcyjnego,
c) usługi sektora publicznego.
Na terenie 28.MW,U obowiązują ustalenia dotyczące strefy ochrony krajobrazu kulturowego, ustalenia dotyczące strefy ścisłej ochrony archeologicznej oraz zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
Jako przeznaczenie uzupełniające:
a) parkingi,
b) wbudowane urządzenia towarzyszące,
c) zieleń.
Ponadto w dniu 24 listopada 2015 r. Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła Uchwałę nr 140.XVIII.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze. Nieruchomość przy ul. Jana Kilińskiego 8 położona jest w granicach obszaru objętego wyżej powołanym planem.

Termin zagospodarowania:
5 lat.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.