ul. Ludowa 16 - dz. nr 40/6

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
48 750.00 pln
Sprzedaż prawa własności działki nr 40/6 oraz budynków podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, Sprzedaż udziału w prawie własności działki nr 40/8 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 229 m2
Cena m2: 
39.67 pln/m2
Ulica: 
Ludowa
Termin przetargu: 
2018-09-21

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Ludowej 16 zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym oraz dobudowanym do niego dwoma budynkami niemieszkalnymi i jednym budynkiem mieszkalnym, posiadającym jedną kondygnację nadziemną i poddasze. Nieruchomość znajduje w granicach działki nr 40/6 o powierzchni 0. 1229 ha, obręb Cieplice VI, AM-2 KW JG1J/00096388/0.
Nieruchomość zbywana jest wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/8 o powierzchni 0.0334 ha, obręb Cieplice VI, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00096389/7.

Budynek przy ul. Ludowej 16 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę – uzgodnienia postanowieniem na wniosek w trybie art. 39 prawa budowlanego. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane, oryginalne elementy budynku tj. bryła i rzut, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji, forma i kształt obramień otworów okiennych i drzwiowych, forma historycznej stolarki okiennej i drzwiowej.

Opis:
Nieruchomość położona w obrębie Cieplice. Dojazd do nieruchomości prowadzi jedną z głównych dróg miasta – ulicą Wolności a następnie ulicą Ceglaną. W bezpośrednim sąsiedztwie Hurtownia Materiałów Budowlanych „REMBUD”, zabudowa mieszkalna oraz budynki usługowe.
Otoczenie nieruchomości od strony północno-zachodniej stanowią tereny zielone (łąki i pastwiska). W niedalekiej odległości przebiegają tory kolejowe.

Obciążenia:
- nieruchomość przy ul. Ludowej 16 zbywana jest wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w działce nr 40/8 wydzielonej do obsługi komunikacyjnej działek nr: 40/6, 40/7 i 40/9. Południowa granica nieruchomości położonej przy ul. Ludowej 16 oraz wschodnia granica działki nr 40/8, przebiegają wzdłuż cieku wodnego zlokalizowanego w granicach gruntów oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 40/5 i 42/1, będących własnością Skarbu Państwa i oddanych w trwały zarząd Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Stąd też, przyszły właściciel nieruchomości przy ul. Ludowej 16 a współwłaściciel działki nr 40/8, winien przestrzegać wymogów zawartych w przepisach art. 232 i 233 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. u. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), dotyczących m.in. zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także obowiązku umożliwienia dostępu do wody.
- w granicach działki nr 40/8 rosną drzewa utrudniające swobodną komunikację do sąsiednich nieruchomości. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142), usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.
- nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci: wodnej, kanalizacji sanitarnej z kanałami i energetycznej niskiego napięcia, stanowiącymi w części przyłącza do istniejącej na gruncie zabudowy. Fragment przewodu wodociągowego wA20 stanowi również przyłącze do budynku nr 16A przy ul. Ludowej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Nieruchomość przy ul. Ludowej 16 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dla terenu w rejonie ulicy Ceglanej w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą nr 176.XXV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 marca 2016 r. i położona na terenie oznaczonym symbolem 20.MN, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą. Przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
c) obiekty małej architektury o maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 2,5 m,
d) garaże, budynki gospodarcze lub/i garażowo-gospodarcze wolnostojące lub/i wbudowane, o maksymalnej powierzchni budynku wolnostojącego - 50 m2,
e) drogi wewnętrzne o szerokości pasa drogowego nie mniejszej niż 5,0 m, z dopuszczeniem sytuowania budynków w odległości co najmniej 3,0 m od granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej.
Dla terenu oznaczonego symbolem 20.MN znajdującego się w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 40/6 położona jest w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q2). Z kolei działka nr 40/8 położona jest w granicach obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1).

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.