ul. Mickiewicza 9, 11, 11A - dz. nr 19/8

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
3 197 m2
Ulica: 
Mickiewicza

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 9, 11, 11A. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 19/8 o powierzchni 0.3197 ha, obręb 28NE, AM-57, księga wieczysta nr JG1J/00079134/0.

W granicach działki zlokalizowane są:

- dwukondygnacyjny budynek niemieszkalny nr 9 bezpodpiwniczenia, w zabudowie półzwartej,

- dwukondygnacyjny budynek mieszkalny nr 11 wraz z przybudówką, bez podpiwniczenia, w zabudowie półzwartej,

- jednokondygnacyjny budynk mieszkalny nr 11a, częściowo podpiwniczony,

- cztery budynki niemieszkalne (o funkcji garażowej i gospodarczej),

- inne nietrwałe obiekty posadowione w granicach działki nr 19/8, które nie są ujawnione na mapue ewidencji gruntów i bdynków.

Stan techniczny budynków posadowionych w granicach wyżej opisanej działki jest bardzo zły. Obiekty wykazują rozległe zniszczenia, również elementów konstrukcyjnych tj. ściany, stropy, schody i dachy.

 

Nieruchomość położona jest na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 decyzją z dnia 06.07.2012r.

 

Opis:

Nieruchomość położona jest w centrum miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa: Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Aresztu Śledczego. W odległości około 100 m znajduje się dyskont spożywczy BIEDRONKA, natomiast w odległości około 500 m usytuowany jest Plac Ratuszowy wyznaczony przez kamienice, pośrodku którego stoi ratusz z siedzibą Urzędu Miasta, dalej ciągi handlowe ulic Konopnickiej i 1-go Maja z dużą koncentracją punktów handlowo-usługowych, budynków użyteczności publicznej, kulturalnej i oświatowej. Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do miejskiej komunikacji autobusowej.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się z drogi publicznej Adama Mickiewicza, a następnie przez działkę nr 20/12, stanowiącą własność Gminy Jelenia Góra, zlokalizowaną pomiędzy budynkami nr: 7 i 13 przy ul. Mickiewicza.

 

Obciążenia:

- nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci gazowej, wodnej, energetycznej niskiego i wysokiego napięcia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z kanałami, telefonicznej ze studzienkami. Od strony północnej nieruchomości urządzone jest ogrodzenie, które w części nie przebiega po prawnych granicach działki,

- od strony południowej, na działce nr 19/8 urządzone jest ogrodzenie – częściowo z płyt betonowych, częściowo z metalowej siatki, które wygradza część nieruchomości zagospodarowaną przez mieszkańców sąsiednich budynków jako ogródki przydomowe wraz z urządzeniami, takimi jak: drewniane szopy i altany, dodatkowe ogrodzenia z metalowej siatki na stalowych słupkach. W tej części nieruchomości znajdują się również nasadzenia drzew i krzewów owocowych,

- obsługa komunikacyjna sąsiedniej nieruchomości, stanowiącej obecnie własność Gminy, położonej w granicach działki nr 19/7 przy ul. Adama Mickiewicza 9a odbywa się przez działkę nr 19/8, nabywca nieruchomości przy ul. Mickiewicza 9, 11, 11a ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu – w oznaczonym na mapie zakresie – na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 19/7,

- jeden z obiektów niemieszkalnych (numer ewidencyjny budynku 547g) usytuowany jest częściowo poza granicami nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu, a mianowicie w granicach działki nr 21 przy ul. Adama Mickiewicza 15. W związku z tym wszelkie czynności związane z rozbiórką przedmiotowego obiektu – w tym wejście na grunt stanowiący działkę nr 21 – nabywca winien uzgadniać z posiadaczem nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza 15.

- budynku niemieszkalnym (numer ewidencyjny budynku 546i) znajduje się garaż, który objęty jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony od dnia 01.01.1994 r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze. Nabywca przejmie prawa i obowiązki wynikające z wyżej powołanej umowy obciążającej garaż zlokalizowany w tym budynku.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą Nr 224.XXXI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 września 2016 r. i położona na terenie oznaczonym symbolem 1MW,U,ZP,KS dla którego jak przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej i/lub tereny zieleni urządzonej i/lub tereny obsługi komunikacji. Przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego ustala strefę obserwacji archeologicznej „OW”, tożsamą z granicą obszaru objętego tym planem.

 

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.