ul. Mickiewicza - działka nr 16/15

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
822 m2
Ulica: 
Mickiewicza

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicach działki nr 16/15 o powierzchni 0.0822 ha, obręb 41, AM-2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00019787/4.

Opis:
Nieruchomość zlokalizowana w strefie śródmiejskiej miasta przy ulicy Adama Mickiewicza, w odległości około dwóch kilometrów od centrum oraz w sąsiedztwie Wzgórza Kościuszki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Adama Mickiewicza – poprzez stromą skarpę. Nieruchomość o kształcie podłużnego czworokąta, od frontu ograniczona drogą asfaltową, od zaplecza terenem niezabudowanym, od strony wschodniej i zachodniej sąsiaduje z zabudową mieszkaniową. Część działki od strony ulicy, stanowiąca stromą skarpę, obsadzona jest żywopłotem i drzewami.

Obciążenia:
a) Nieruchomość obciążona przebiegiem przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z budynku przy ulicy Mickiewicza 50A. W latach 2017-2018 planowane jest wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Mickiewicza. W związku z czym działka nr 16/15 uzyska do niej bezpośredni dostęp i jednocześnie zostanie zwolniona z obciążenia ww. przyłączem. Po zrealizowaniu nowej inwestycji stary fragment infrastruktury pozostanie w gruncie. Przyszły inwestor prowadząc prace budowlane może zagospodarować nieczynny odcinek po wcześniejszym uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.
b) Na terenie nieruchomości w odległości około 1,5 m od granicy z działką nr 16/16 przebiega ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej przy ulicy Mickiewicza 50A. W związku z czym przyszły właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do uregulowania stanu prawnego naruszonej granicy.
c) Działka w całości obszaru użytkowana, wykorzystywana jest jako przydomowy teren zielony i ogród przez okolicznych mieszkańców.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Nieruchomość znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MU, określonym jako obszary mieszkaniowousługowe; w obrębie obszaru można lokalizować:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, z towarzyszącą funkcją usługową,
b) budynki usługowe, produkcyjne oraz rzemieślnicze, handel,
c) budynki gospodarcze wraz z infrastrukturą komunikacyjną (garaże, parkingi),
d) tereny i obiekty sportowo-rekreacyjne,
e) budynki i obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne,
f) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
g) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury.
Przyszły inwestor winien wystąpić z wnioskiem do Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa tut. Urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która określi możliwość zagospodarowania nieruchomości.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.