ul. Poznańska 5, 6, 7, 8of - dz. nr 370/2, 371/2, 371/3,372/3,372/3 i 372/5

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 11.05.2018

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 008 m2
Ulica: 
Poznańska

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Poznańska 5, 6, 7 i 8of. Nieruchomość znajduje się w granicach działek nr 370/2, 371/2, 371/3, 372/5 i 372/3 o łącznej powierzchni 0.1008 ha, AM 3, obręb Jelenia Góra 1, księga wieczysta nr JG1J/00076112/9.
W granicach działek nr 371/3, 371/2 i 370/2 zlokalizowane są:
- trzykondygnacyjny budynek mieszkalny nr 5, bez podpiwniczenia, w zabudowie półzwartej,
- trzykondygnacyjny budynek mieszkalny nr 6, któy wspólnie z budynkiem mieszkalnym nr 7 tworzy zabudowę bliźniaczą. Budynki nie posiadają podpiwniczenia i powiązane są ze sobą konstrukcyjnie (wspólna ściana),
- dwukondygnacyjny budynek gospodarczy nr 8of, bez podpiwniczenia, w zabudowie półzwartej,
- budynki gospodarcze zlokalizowane na zapleczu w granicach działki nr 371/3 oraz nietrwałe obiekty posadowione na zapleczu działki nr 371/2, które nie są ujawnione na mapie ewidencyjnej.

Nieruchomość przy ul. Poznańskiej ujęta jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniona jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.
Budynek nr 8of nie podlega ochronie.

Opis:
Nieruchomość położona jest w centrum miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej.W bliskim sąsiedztwie targowisko miejskie FLORA, dyskont spożywczy BIEDRONKA. W odległości około 300 m usytuowany jest Plac Ratuszowy wyznaczony przez kamienice, pośrodku którego stoi ratusz z siedzibą Urzędu Miasta, dalej ciągi handlowe ulic Konopnickiej i 1-go Maja z dużą koncentracją punktów handlowo-usługowych, budynków użyteczności publicznej, kulturalnej i oświatowej. Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do miejskiej komunikacji autobusowej.

Obciążenia:
- nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci telefonicznej,
- w granicach działki nr 370/2 znajduje się kanał,
- w dziale I księgi wieczystej nr JG1J/00076112/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 5,6,7,8,of wpisane jest uprawnieni polegające na bezterminowym i bezpłatnym prawie przechodu do zabudowań gospodarczych posadowionych na działce ne 371/3 na zapleczu budynku nr 5 przy ul. Poznańskiej,
- w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00076112/9 zamieszczony jest wpis dotyczący odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 374/11 od strony ul. Bolesława Chrobrego w pasie gruntu zaznaczonego kolorem pomarańczowym na załączniku do Zarządzenia nr 0050.1543.2013.VI PM JG z dnia 31.10.2013 r. na rzecz każdoczesanego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 374/10. Opisane prawo nie obciąża nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 5,6,7,8of

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu śródmieścia w Jeleniej Górze część zachodnia opisane wyżej nieruchomości położone są na terenach oznaczonych symbolem 28.MW,U, dla których ustalono przeznaczenie podstawowe równorzędne – teren, na którym zlokalizowano: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków, usługi komercyjne, usługi sektora publicznego.
Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące, zieleń.

Termin zagospodarowania: 5 lat.

Sprzedaż prawa własności działek nr: 370/2, 371/2 i 371/3 oraz budynków na tych działkach posadowionych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Sprzedaż prawa własności działek nr: 372/3 i 372/5 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie rozliczona w stosunku 5,85% dla działek nr: 372/3 i 372/5 podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i 94,15% dla działek nr: 370/2, 371/2 i 371/3 podlegających zwolnieniu z podatku VAT.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.