ul. Trzcińska, działka nr 8/2

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
Trz8/2

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 974 m2
Ulica: 
Trzcińska

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 8/2 o powierzchni 0.1974 ha, obręb Maciejowa III, AM-13, księga wieczysta nr JG1J/00082438/5.

Nieruchomość położona w peryferyjnej części miasta – Maciejowa, przy skrzyżowaniu ulicy Trzcińskiej z ulicą Wrocławską. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi, budynkami wykorzystywanymi w działalności gospodarczej oraz grunty niezabudowane.
Obciążenia: teren podmokły, z dwóch stron graniczy z wodami: rzeką Radomierką i rowem. Działka porośnięta samosiejkami drzew. Obciążona napowietrzną linią energetyczną niskiego napięcia z dwoma sługami oraz podziemną siecią wodociągową oraz siecią telekomunikacyjną. Zjazd aktualnie niemożliwy z uwagi na 1,0-1,5 m obniżenie terenu w stosunku do poziomu jezdni i pobocza ulicy Trzcińskiej. Z uwagi na sąsiedztwo rzeki teren narażony na podtapianie i zalewanie wodami powodziowymi.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U.42, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy usługowej. Przeznaczeniem uzupełniającym są usługi z zakresu obsługi komunikacji - napraw pojazdów samochodowych, motocyklowych i pokrewnych. Teren położony w granicach otuliny Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Dla terenu M,U.42 ustala się strefę "OW" obserwacji archeologicznej tożsamą z obszarem historycznego układu urbanistycznego dla miejscowości o średniowiecznej metryce, w której dla wszystkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrebne.

Termin zabudowy nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.