ul. Warszawska - działka nr 799

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 351 m2
Ulica: 
Warszawska

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 799 o powierzchni 0.1351 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-11, księga wieczysta JG1J/00084497/0.

 

Opis:

Nieruchomość położona przy ulicy Warszawskiej, w obrębie zabudowy przemysłowej uzupełnionej mniejszymi obiektami związanymi z działalnością gospodarczą oraz zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną. Część przemysłową kompleksu stanowią obiekty po dawnym zakładzie chemicznym „Celwiskoza” znajdujące się w ciągu ulicy Karola Miarki. Teren o pełnym uzbrojeniu wyposażony w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz.

 

Obciążenia:

W środkowej części działki nr 799 znajduje się ok. 40 letni srebrny świerk. Działka obciążona jest przebiegiem napowietrznej linii telekomunikacyjnej ze słupem. Działka obciążona przebiegiem kolektora sanitarnego KS 1000. W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00084497/0 ujawniona jest służebność przesyłu polegająca na swobodnym, nieograniczonym dostępie do przewodu kanalizacji sanitarnej KS 1000 w zakresie związanym z jego eksploatacją oraz usuwaniem ewentualnych awarii na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółki z o.o.

Zgodnie z informacją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni z/s w Podgórzynie działka nr 799 położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym obowiązują zakazy określone w ustawie Prawo wodne. Prawdopodobieństwo powodzi na tym obszarze jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%). Ok. 15% działki znajduje się w strefie zasięgu powodziowego do 0,5 m, co oznacza możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkalnych przy zastrzeżeniu, ze obiekt wykonany zostanie w technologii uwzględniającej warunki lokalizacji na terenie, na którym występuje możliwość zalania wodami powodziowymi, m.in. brak podpiwniczenia, stosowanie materiałów odpornych na zalanie wodą, zabezpieczenie parteru budynku izolacją ciężką przeciwwodną do poziomu parteru okien, wyniesienie poziomu parteru 0,3 m powyżej lustra wody 100-letniej, zaizolowanie przeciwwodne dla podłogi parteru, zabezpieczenie otworów drzwiowych przed napływem wody powodziowej. Ok. 45% działki znajduje się w strefie zasięgu powodziowego od 0,5 m do 2 m, co oznacza, że lokowanie inwestycji na tym terenie naraża ją samą na zalewanie i uszkodzenie w przypadku wezbrań powodziowych.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej w rejonie ul. K. Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U.3, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej, w tym handlu detalicznego o pow. sprzedażowej 400-2000 m2, tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.