ul. Wazów 3,3A

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Sprzedane - 18.11.2016 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
8 651 m2
Ulica: 
Wazów

Więcej o ofercie

Nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona przy ul. Wazów 3,3A w Jeleniej Górze, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 28/3 i 28/4, obręb Cieplice V, AM-5 o łącznej powierzchni 0,8651 ha, o urządzonej księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00045642/7.

Nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części miasta Jelenia Góra, w obszarze centralnym dzielnicy miasta zwanej Cieplice, w bezpośrednim sąsiedztwie Pl. Piastowskiego. Z przedmiotowej nieruchomość dostępne są wszystkie podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej (wodnej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej), które znajdują się w obszarze przedmiotowej nieruchomość i graniczącego z przedmiotową nieruchomością Pl. Piastowskiego. Posadowione na przedmiotowych działkach budynki: na działce 28/3 - budynek o przeznaczeniu socjalno-gospodarczym oraz na działce nr 28/4 budynki: biurowy, dwa budynki magazynowe, dwie hale warsztatowe, dwa budynki gospodarcze oraz budynek, w którym znajduje się urządzenie średniego napięcia wraz z kablami zasilającymi należące do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze - ww. budynki są w średnim stanie technicznym. Przedmiotowa nieruchomość jest ogrodzona murem betonowo-stalowym. Teren nieruchomości płaski, pokryty w większości nawierzchnią asfaltową bądź płytami betonowymi.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość ta objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla której jako przeznaczenie podstawowe określone symbolem MW,U4 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług. Dopuszcza się tu także trwałą adaptację istniejącego mieszkalnictwa jednorodzinnego, a także wprowadzenie pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach usługowych. Przeznaczeniem uzupełniającym są tu ogólnodostępne parkingi. Budynki położone na w/w nieruchomości nie podlegają jednostkowej ochronie - nie są ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Budynki położone są na obszarze układu urbanistycznego miejscowości Jelenia Góra-Cieplice, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1813/509 z dnia 01.12.1958 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję - pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 162 poz. 1568) na warunkach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.