ul. Wiejska - działka nr 9

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 172 m2
Ulica: 
Wiejska

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana połozona w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 9, obręb 60, AM-22. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiegę wieczystą nr JG1J/00081241/0.

Opis: nieruchomość położona w północno-wschodniej części Jeleniej Górze, w strefie obrzeżnej, w obszarze zabudowy mieszkaniowej z występującymi usługami nieuciążliwymi oraz zabudowy wykorzystywanej na cele handlowe. Bezpośrednie sąsiedztwo od strony wschodniej i zachodniej stanowią nieruchomości zabudowane wolnostojącymi budynkami mieszkalnymi. Tylna część działki graniczy z nieruchomościami niezabudowanymi (ciek wodny, a za nim wały przeciwpowodziowe rzeki Bóbr), stanowiącymi nieużytki. Dojazd ulicą Wiejską – wąską, dwukierunkową, podrzędną drogą miasta. Działka dobrze nasłoneczniona o płaskiej konfiguracji, o kształcie nieregularnego wielokąta. Porośnięta chwastami i drzewami.

Obciążenia: na terenie nieruchomości znajduje się betonowy, dwunożny słup instalacji energetycznej niskiego napięcia z napowietrzną linią energetyczną. Ponadto nieruchomość obciążona jest przebiegiem podziemnej linii energetycznej, linii telekomunikacyjnej oraz odcinkiem kanalizacji sanitarnej prowadzącej do sąsiadującej nieruchomości. W granicach działki, w jej środkowej części, zlokalizowana jest studnia betonowa, przy granicy budowla betonowa (podjazd samochodowy). Nieruchomość znajduje się na obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią – w przypadku przelania wód przez koronę wału przeciwpowodziowego lub jej uszkodzenia. Wykonanie obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego wymaga uzyskania decyzji zwolnienia od zakazu określonego w ustawie Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 145). Inwestor winien wystąpić do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o wydanie ww. decyzji.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z „ Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Zabobrze w Jeleniej Górze – obszar planistyczny Konstytucji 3-go Maja, rejon ulicy Wiejskiej, Wzgórza Dziwiszowskie nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1M, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej; funkcją dopuszczalną są usługi wbudowane z wyłączeniem stacji obsługi samochodów.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.