ul. Wolności - dz. nr 5/22 i 5/29

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
10 039 m2
Ulica: 
Wolności

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Wolności, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5/22 i nr 5/29, obręb Cieplice IX, AM-1, o łącznej powierzchni 1.0039 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00099709/8.

Nieruchomość położona w rejonie ulicy Wolności, stanowiącej jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Obsługa komunikacyjna odbywa się od strony ulicy Wolności, drogą gruntową, stanowiącą działki nr 1/2 i 5/5. Nieruchomość o płaskiej powierzchni i regularnym, czworokątnym kształcie, porośnięta krzewami. Posiada dostęp do infrastruktury technicznej zlokalziowanej w ulicy Wolności. Działka ograniczona z dwóch stron zabudową mieszkalno-gospodarczą, drogą gruntową od strony północno-wschodniej, a od południowego-zachodu sąsiaduje z użytkami rolnymi. Obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia. Nieruchomość położona w granicach strefy "OW" obserwacji archeologicznej tożsamej z obszarem historycznego układu urbanistycznego miejscowości o nowożytnej metryce, w której dla wszelkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne.

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Centranej w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: U4, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej; dopuszcza się lokalizację usług.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.