ul. Wrocławska - dz. nr 14/7

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
W14/7

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
6 806 m2
Ulica: 
Wrocławska

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 14/7 o powierzchni 0.6806 ha, obręb Maciejowa I, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00073402/8.

Nieruchomość położona w peryferyjnej części miasta; najbliższe sąsiedztwo to budynki mieszkalne, tereny działalności gospodarczej oraz grunty niezabudowane.
Obciążenia: działka porośnięta samosiejkami drzew i chwastami. Obciążona przebiegiem sieci wodociągowej oraz napowietrznej sieci energetycznej wraz ze słupami. Użytek stanowiący grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, znajdujący się w południowej części działki, w rzeczywistości stanowi tereny podmokłe. Zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów lokalizacja zjazdu z ulicy Wrocławskiej jest niemożliwa; obsługa komunikacyjna winna odbywać się z działki nr 11, stanowiącej obecnie drogę gruntową.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U.29, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy usługowej. Przeznaczeniem uzupełniającym są: sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, ciągi piesze,, ciągi rowerowe, miejsca postojowe, usługi z zakresu obsługi komunikacyji - napraw pojazdów samochodowych, motocyklowych i pokrewnych. Na terenie M,U.29 ustala się strefę "OW" obserwacji archeologicznej  tożsamą z obszarem historycznego układu urbanistycznego dla miejscowości o średniowiecznej metryce, w której dla wszystkich budowlanych prac ziemnych związanych z procesem inwestycyjnym obowiązują przepisy odrębne.

Termin zabudowy nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.