ul. Zjednoczenia Narodowego - dz. nr 85/1

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
72 000.00 pln
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
999 m2
Cena m2: 
72.07 pln/m2
Ulica: 
Zjednoczenia Narodowego
Termin przetargu: 
2018-10-03

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicach działki nr 85/1 o powierzchni 0.0999 ha, obręb Cieplice IV, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00098544/8.

 

Opis:

Nieruchomość położona w jednostce Cieplice, w odległości około jednego kilometra od centrum Cieplic, tj. Placu Piastowskiego w otoczeniu którego znajduje się szereg obiektów handlowych, usługowych, kulturalnych, komunikacji miejskiej. Od strony północnej przylega bezpośrednio do pasa drogowego – ulicy Zjednoczenia Narodowego, z pozostałych stron graniczy z jednorodzinną i wielorodzinną zabudową mieszkaniową oraz terenem niezabudowanym położonym wzdłuż rzeki Kamienna.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona przebiegiem przykanalika biegnącego do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 86. Zgodnie z ustaleniami Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów kanał ten nie jest wykorzystywany i może być usunięty. Ponadto nieruchomość jest obciążona:

- nieczynną siecią wodociągową w80 oraz siecią kanalizacji sanitarnej ks250, które obsługiwały zlikwidowaną oczyszczalnię ścieków;

nieeksploatowanymi sieciami kanalizacji K200 i Kd300;

- odcinkiem czynnej sieci wodociągowej w80, stanowiącej własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o., objętej służebnością przesyłu czynnego przyłącza wodociągowego w40, biegnącego do budynku nr 48 przy ulicy Zjednoczenia Narodowego;

- podziemną i napowietrzną linią energetyczną;

- w granicach działki zlokalizowane są studzienki kanalizacyjne oraz słup energetyczny.

Nieruchomość położona w obszarze zagrożenia powodziowego, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%).

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00098544/6 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze o następującej treści: prawo odpłatnej i nieograniczonej czasowo służebność przesyłu, polegającej na:

a) znoszeniu istnienia na działce 85/1, w granicach tzw. powierzchni strefy służebności przesyłu, urządzeń przesyłowych w postaci - na działce nr 85/1- rurociągu sieci wodociągowej fi 80 w strefie służebności przesyłu o powierzchni 0,24 m2 , obliczonej jako iloczyn szerokości rzutu poziomego tego przewodu (0,08m) i jego długości (3m),

b) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji oraz napraw istniejących urządzeń przesyłowych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren niezbędnym sprzętem, przy czym warunki techniczne wejścia i wjazdu na nieruchomość obciążoną służebnością przesyłu właściciel sieci będzie każdorazowo uzgadniał z aktualnym właścicielem nieruchomości obciążonej,

c) ograniczeniu uprawnień właściciela nieruchomości poprzez zakazanie:

- wznoszenia budynków, budowli i ogrodzeń na urządzeniach przesyłowych oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- dokonywania trwałych nasadzeń w miejscu posadowienia urządzeń przesyłowych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- prowadzenia prac ziemnych zmieniających istotne ukształtowanie terenu w rejonie przebiegu urządzeń przesyłowych oraz w oznaczonym pasie technicznym,

- prowadzenia działań mogących negatywnie wpłynąć na stan techniczny i sposób działania urządzeń przesyłowych, bądź prowadzących do ich uszkodzenia.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 270/XXXVII/08 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 października 2008 roku – w obszarze oznaczonym symbolem MN,MW.8, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Nieruchomość położona jest w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych oraz w granicach obszaru ochrony uzdrowiskowej „B”.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.