Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Wolności 44

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Wolności 44 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 100,80 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i w.c. o powierzchni użytkowej wynoszącej 88,40 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwóch pom. gosp. i trzech piwnic o powierzchni wynoszącej 12,40 m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr 667/7 o powierzchni 0.0695 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-5, KW nr JG1J/00064019/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 12,22%.

Budynek przy ul. Wolności 44 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta Jeleniej Góry, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3) i 4) ustawy Prawo budowlane.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Wolności 44 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą Nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 maja 2001 r. określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MUC - tereny śródmiejskie (centralne), które powinny być sukcesywnie przekształcane w kierunku stworzenia obszaru miejskiego o charakterze prestiżowym i wysokich walorach estetycznych; preferuje się różne nieuciążliwe usługi - głównie o charakterze centrotwórczym oraz placówki administracji państwowej i samorządowej. Towarzyszącą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa.

 

Ulica: 
Wolności
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
88.40 m2
Uwagi termin: 
sprzedany 13.09.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 41

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 41 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 61,90 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr 205/9 o powierzchni 0.0237 ha, obręb 28NE, AM-6, KW JG1J/00058120/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 21,80%.

Budynek przy al. Wojska Polskiego 41 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną.

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
61.90 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3, 3a położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 22

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3, 3A położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 22 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 144,70 m2, składa się z czterech pokoi, dwóch kuchni, dwóch przedpokoi, dwóch spiżarek i w.c. o powierzchni użytkowej 128,90 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. trzech piwnic o powierzchni wynoszącej 15,80 m2. Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr 71/28 o powierzchni 0.0379 ha, obręb 28NE, AM-59, KW JG1J/00058120/6. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 21,80%.

Budynek przy al. Wojska Polskiego 22 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 22 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 7MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
128.90 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwagi termin: 
sprzedany 13.09.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1b położony w budynku przy ulicy Jana Matejki 20

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1b położony w budynku przy ulicy Jana Matejki 20 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 33,33 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 32,44 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy o powierzchni wynoszącej 0,89 m2. W.c. lokalu w częściach wspólnych budynku. Lokal położony jest na parterze budynku. Działki nr 52/7 i 52/21 o powierzchni 0.0348 ha – obręb 28 NE, AM-57, KW nr JG1J/00093469/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 4,75%.

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję- pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

 Obciążenia:
W dziale III KW ujawniona jest służebność gruntowa polegająca na prawie korzystania z dojazdu do działki nr 52/12 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki gruntu nr 52/11.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy Jana Matejki 20 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 24MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Matejki
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
32.44 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

41.2017 Osiedle Robotnicze

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 41.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc w lokalu, przedpokój wspólny.

Powierzchnia mieszkalna: 23,70 m2

Powierzchnia użytkowa: 52,70 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym zadawalajacym, wymaga drobnych robót remontowych;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej, składający się z 1 pokoju, najlepiej w pobliżu ulicy  1 Maja, ulicy Pocztowej lub Al. Wojska Polskiego.

Oferta ważna do dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 9A lub pod numerem telefonu: 75 75 46 337.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 3of przy ul. Szewskiej 1, 3, 3of

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 w bud. 3of położony w nieruchomości przy ulicy Szewskiej 1, 3, 3of w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 53,70 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, spiżarki i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 52,40 m2 oraz pomieszczenia przynależnego – pomieszczenia gospodarczego o pow. 1,30 m2. Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr 664/4 o powierzchni 0,0949 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-5, KW JG1J/00051548/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 4,94%.

Budynek przy ul. Szewskiej 1,3,3of nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Obciążenie:
Lokal jest ostatnim lokalem zbywanym w przedmiotowej nieruchomości, a udział jest udziałem, który aktualnie przypada Gminie Jelenia Góra w nieruchomości. W związku z powyższym zachodzi konieczność uregulowania udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Szewskiej nr 1,3,3of, czego nabywca lokalu winien być świadomy i wyrazi zgodę na nabycie udziału aktualnie przypadającego Gminie i z tego tytułu nie będzie zgłaszał roszczeń względem Gminy Jelenia Góra.

Przeznaczenie nieruchomości:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przy ul. Szewskiej 1,3,3of znajduje się na terenie objętym zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

 

 

Ulica: 
Szewska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
52.40 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Kasprowicza 43

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Jana Kasprowicza 43 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 70,24 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 64,75 m2 oraz pomieszczeń przynakleżnych tj. Pomieszczenie gospodarcze i komórka o łącznej powierzchni 5,49m2. Lokal położony II piętrze budynku. Działka nr 847 o powierzchni 0.0897 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-4, KW nr JG1J/00068848/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 19,79%.
Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres do 05.12.2105r.

Budynek przy ul. Jana Kasprowicza 43 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Jana Kasprowicza 43 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część zachodnia w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem 19MW/U - określonym jako teren na którym zlokalizowano budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków.

 

Ulica: 
Kasprowicza
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
64.75 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr 5u przy ul. Mickiewicza 12, 12of

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr 5u położony w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 12, 12of w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 116,10 m2. Lokal usytuowany jest na poziomie piwnic budynku. Składa się z pięciu magazynów i korytarza. W.c. poza lokalem w częściach wspólnych budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 62/1 i 62/2 o łącznej powierzchni 0.3788 ha – obręb 32, AM-1 – wynosi 9,71%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00056951/6.

Zespół złożony z willi, oficyny i ogrodu, otoczony żelaznym, kutym ogrodzeniem położony przy ul. Mickiewicza 12, 12of w granicach dzałek 62/1 i 62/2 wpisany do rejestru zabytków pod nr 37/A/00/1-4 i podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece (tj. Dz. U. Z 2014 poz. 1446 ze zm.). Wszystkie prace budowlane wymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne oraz prowadzenie innych prac przy zabytku, zmiana funkcji, podziały, wymiana stolarki okiennej, prace przy zabytkowym wystroju i wyposażeniu, montaż reklam (w tym lokalu użytkowym nr 5u) wymagają uzyskania decyzji – pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Z uwagi na fakt, iż nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków uzyskaną w przetargu cenę lokalu oraz I opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, obniża się o 50 % (na podstawie przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrrzennego miasta Jelenia Góra przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, dla którego jako przeznaczenie ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

Ulica: 
Mickiewicza
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
116.10 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 25.01.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 5a położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 28

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5a położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 28 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 67,12 m2, składa się z jednego pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 46,89 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni wynoszącej 20,23 m2. Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działki nr 71/42 i nr 71/43 o powierzchni 0.0460 ha, obręb 28NE, AM-59, KW JG1J/00066536/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 10,70%.

Budynek przy al. Wojska Polskiego 28 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 50 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 16MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
46.89 m2
Uwagi cena: 
sprzedane 28.06.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 28

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 28 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 38,53 m2, składa się z jednego pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 37,09 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni wynoszącej 1,44 m2. Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działki nr 71/42 i nr 71/43 o powierzchni 0.0460 ha, obręb 28NE, AM-59, KW JG1J/00066536/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 6,14%.

Budynek przy al. Wojska Polskiego 28 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 50 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 16MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
37.09 m2
Uwagi cena: 
sprzedane 28.06.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście