Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 1,1A położony w budynku przy ul. Osiedle Robotnicze 17

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1,1a położony w budynku przy ulicy Osiedle Robotnicze 17 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 88,40 m2, składa się z dwóchpokoi,dwóch kuchni i przedpokojuo powierzchni użytkowej wynoszącej 76,80 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. komórka i piwnicao powierzchni wynoszącej 11,60 m2. Lokal położony na parterze budynku. Działka nr18/1 o powierzchni 0.0780 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-1, KW nr JG1J/00046349/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 8,56%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia -część pólnocna w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6MW, dla którego jako przeznaczenie ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Osiedle Robotnicze 17
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
76.80 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 26.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Piotra Skargi 15

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3położony w budynku przy ulicy Piotra Skargi 15 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 40,07 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni i dwóch pomieszczeń strychowych.
Lokal położony na poddaszu budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 508/5 o powierzchni 0.0505 ha – obręb
Jelenia Góra 1, AM-4 – wynosi 32,56%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00096125/9.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia -część zachodnia w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 23.MW/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej, przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące z wyłączeniem budynków garażowych.

 

Ulica: 
Piotra Skargi
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
27.05 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 26.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Piłsudskiego - dz. nr 90/4

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego zabudowana jest budynkiem użytkowym, z poddaszem nieużytkowym oraz obiektami gospodarczymi w złym stanie. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 90/4 o powierzchni 0.1075 ha, obręb 28 NE, AM-58, księga wieczysta nr JG1J/00082653/8

 

Opis:

 

Nieruchomość położona jest w centralnej strefie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy usługowo-mieszkalnej. Graniczy z pasem drogowym ulicy Piłsudskiego oraz wewnętrzną drogą stanowiącą dojazd do zaplecza nieruchomości położonych przy ul. Piłsudskiego i ul. Bankowej. W sąsiedzwie znajdują się obiekty użyteczności publicznej, kulturalnej i oświatowej.

Działka o płaskiej powierzchni, w części wykorzystywana jest jako teren do parkowania (tzw. dziki parking). Przy wschodniej granicy nieruchomości wydzielona jest działka nr 91 stanowiąca własność Skarbu Państwa i będąca w użytkowaniu wieczystym Spółki Akcyjnej „EnergiaPro”, na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa. Zgodnie z opinią koncernu energetycznego istnieje możliwość zmiany lokalizacji stacji w obrębie działki 90/4 bądź wbudowania jeje w projektowaną zabudowę.

 

Nieruchomość zlokalizowana w obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 decyzją z dnia 06.07.2012 r., chroniona przez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego, w którym ustalono strefę obserwacji archeologicznej.

Przed realizacją inwestycji należy uzyskać decyzję – pozwlenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust.1 pkt 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). Przy pracach ziemnych należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie badań archeologicznych. Na usunięcie drzew i krzewów lub prace pielęgnacyjne należy uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków.

 

Obciążenia:

Budynek użytkowy , w którym prowadzony jest bar „Koziołek”,objęty jest umową najm do marca 2019 roku. W związku z czym nabywca przejmie prawa i obowiązki wynikające z tej umowy.

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem licznych sieci energetycznych oraz linią telekomunikacyjną.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy ulicy Piłsudskiego znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 2MW,U,ZP,KS dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej i/lub tereny zieli urządzonej i/lub tereny obsługi kominikacji.

 

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

Ulica: 
Piłsudskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 075 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Sebastiana Klonowica 18.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU

Numer oferty: 18.2017

Struktura lokalu: 3 pokoje, kuchnia, wspólny przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 59,33 m2

Powierzchnia użytkowa: 80,14 m2

Rodzaj ogrzewania: c.o gazowe;

Stan techniczny i wyposażenie lokalu: lokal znajduje się w dobrym i częściowo średnim stanie technicznym;

Zadłużenie: zaległość

 ZAMIANA NA LOKAL:  lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej do 40 m2 z możliwością wykupu.

Oferta ważna do dnia 31 maja  2018 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
3
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
3 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Grunwaldzka - dz. 3/1 i 3/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 3/1 i 3/2 o łącznej powierzchni 0.1191 ha, obręb 28 NE, AM-5, księga wieczysta JG1J/00084692.

 

Opis:

Nieruchomość położona na obrzeżu strefy peryferyjnej miasta, na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz pojedynczych obiektów usługowych i produkcyjno-gospodarczych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej.

Teren o kształcie zbliżonym do trójkąta, ograniczony od północy nasypem linii kolejowej, od południowego-wchodu czynnym rowem melioracyjnym, a od strony zachodniej nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym.

 

Obciążenia:

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość obciążona przebiegiem sieci wodociągowej.

W księdze wieczystej prowadzonej m.in. dla działek nr 3/1 i 3/2 ujawnione są poniższe wpisy:

1) w dziale I-SP – uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziele III innej księgi wieczystej,
tj. nieodpłatne i bezterminowe prawo przechodu i przejazdu przez działkę nr 50 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 51;

2) w dziale III – ograniczone prawo rzeczowe, tj. nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu ustanowiona na działkach nr 6/4, 12/8, 12/4, 5/9, 4/11 i 49/4 na rzecz ECO Jelenia Góra Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Wyżej opisane służebności ujawnione w księdze wieczystej JG1J/00084692/7 nie obciążają zbywanych działek.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ulicy Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 629/XLIX/2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 października 2006 roku – w obszarze oznaczonym symbolami: 1) U,DG,MN,MW.1 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej i działalności gospodarczej i tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej; 2) U,DG.1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej i działalności gospodarczej.

 

W przetargu ograniczonym na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości mogą wziąć udział wyłącznie:

1) właściciele nieruchomości położonej w granicach działki nr 4, obręb 28 NE, AM-5;

2) użytkownicy wieczyści działki nr 2, obręb 28 NE, AM-5, oraz właściciele budynku
nr 86 przy ulicy Grunwaldzkiej;

3) osoby legitymujące się oświadczeniem notarialnie poświadczonym gwarantującym uczestnikowi przetargu prawo przechodu i przejazdu do nieruchomości przez działkę nr 2 lub 4, które to działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

 

Ulica: 
Grunwaldzka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 191 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Długa 9.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 9.2017

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, wc na klatce schodowej wspólne ;

Powierzchnia mieszkalna: 24,00 m2

Powierzchnia użytkowa: 36,00 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym miernym, wymagane prace remontowe;

Zadłużenie: nie występuje.

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o podobnej powierzchni użytkowej, położoney na niższej kondygnacji,

 Oferta ważna do dnia 31 maja 2019 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
3
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
3 pietro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Kilińskiego 22A - dz. nr 20/1 i 11/5

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Kilińskiego 22A zabudowana jest trzykondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym, w zabudowie wolnostojącej. Budynek wykorzystywany był wcześniej na cele hotelowe, posiada łącznie 52 pomieszczenia (na które składają się pokoje, biura i łazienki) zlokalizowane na parterze, I i II piętrze budynku oraz 16 pomieszczeń w piwnicy, które pełniły funkcję kuchni, stołówki i pomieszczeń pomocniczych. Obiektem gospodarczym dobudowanym do północnej ściany budynku mieszkalnego. Budynek gospodarczy usytuowany jest pod poziomem terenu. Na powierzchnię terenu wystaje jedynie płaski dach kryty papą. Wejście do budynku od strony wschodniej po schodkach prowadzących do zamurowanych obecnie drzwi wejściowych. Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, woda, kanalizacja oraz gaz. Nieruchomość znajduje się w granicach działek nr 20/1 i nr 11/5o łącznej powierzchni 0.0758 ha, obręb 28NE, AM-36, księga wieczysta nr JG1J/00071095/8 i JG1J/00067745/9.

 

Opis:

Nieruchomość położona jest przy ulicy Jana Kilińskiego 22A w Jeleniej Górze, w centrum miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej, w bezpośrednim sąsiedztwie Bursy Szkolnej nr 1. W odległości około 300 m znajduje się jeden z głównych ciągów handlowych ulica 1-go Maja z dużą koncentracją punktów handlowo-usługowych, budynków użyteczności publicznej, kulturalnej i oświatowej. Dobry dostęp do komunikacji miejskiej.

Teren działek płaski z lekkim spadem w kierunku ulicy Jana Kilińskiego z pełnym uzbrojeniem w przyłącza mediów.

 

Obciążenia:

Działka obciążona jest przebiegiem sieci gazowej, energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej z kanałami i telefonicznej za studzienkami.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część północna w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą nr 156.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011 roku i położona na obszarze oznaczonym symbolem 32.MW,U dla którego jak przeznaczenie podstawowe równorzędne ustalono - teren, na którym zlokalizowano:

a) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków,

b) usługi komercyjne, to jest obiekty wolnostojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki, oświaty, zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości, handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży poniżej 2000m2, gastronomii oraz turystyki i hotelarstwa lub innych służących obsłudze ludności, za wyjątkiem handlu hurtowego i rzemiosła produkcyjnego,

c) usługi sektora publicznego.

Jako przeznaczenie uzupełniające:

a) parkingi, b) wbudowane urządzenia towarzyszące, c) zieleń.

Ponadto w dniu 24 listopada 2015 r. Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła Uchwałę nr 140.XVIII.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze. Nieruchomość przy ul. Jana Kilińskiego 22A położona jest w granicach obszaru objętego wyżej powołanym planem.

 

Termin zagospodarowania: 5 lat.

Ulica: 
Kilińskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
758 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 19.07.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lipowa 11.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: LIpowa 11.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia,  wc na klatce schodowej z lokalem nr 4;

Powierzchnia mieszkalna: 33,66 m2

Powierzchnia użytkowa: 42,34 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym średnim, wymaga remontu;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej,  z łazienką w lokalu, z centralnym ogrzewaniem;

 Oferta ważna do dnia 30 kwietnia 2018r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
0
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
parter
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 17 położony w budynku nr 25 przy al. Wojska Polskiego

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 17 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 25w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 81,20 m2, składa się z dwóchpokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i w.c. o powierzchni użytkowej73,60 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni wynoszącej 7,60 m2.Lokal położony jest na poddaszu budynku. Działka nr205/15o powierzchni 0.0717 ha – obręb 33, AM-6, KW nr JG1J/00045260/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 5,47%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
73.60 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 06.10.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 16 położony w budynku nr 25 przy al. Wojska Polskiego

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 16 położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 25w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 100,80 m2, składa się z dwóchpokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju o powierzchni użytkowej65,30 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy i trzy pom. strychoweo powierzchni wynoszącej 35,50 m2.Lokal położony jest na poddaszu budynku. Działka nr205/15o powierzchni 0.0717 ha – obręb 33, AM-6, KW nr JG1J/00045260/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 5,47%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
65.30 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 14.06.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście