Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku nr 58 przy al. Wojska Polskiego

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 58w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 101,50 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni i łazienki z wc o powierzchni użytkowej84,90 m2 oraz pomieszczenia przynależnego - piwnicy o pow. 16,60 m2. Lokal położony jest na II piętrze budynku.Działka nr23/5 o powierzchni 0.1173 ha – obręb 28NE, AM-57 KW nr JG1J/00056232/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 11,00%.

 

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję - pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 58 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 27MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Wojska polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
84.90 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 09.06.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3a położony w budynku nr 28 przy al. Wojska Polskiego

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3a położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 28w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 26,86 m2, składa się z jednego pokojuo powierzchni użytkowej23,92 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. piwnicy i w.c.o powierzchni wynoszącej 2,94 m2.Lokal położony jest na II piętrze budynku.Działki nr 71/42 i nr 71/43 o powierzchni 0.0460 ha, obręb 28NE, AM-59, KW JG1J/00066536/4.Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 4,28%.

 

Budynek przy al. Wojska Polskiego 28 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446).

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 50 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 16MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
23.92 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2a położony w budynku nr 4 przy al. Wojska Polskiego

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2a położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 4w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 95,27 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni i w.c. o powierzchni użytkowej74,12 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni wynoszącej 21,15 m2.Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr85/2o powierzchni 0.0225 ha – obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00025663/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystegogruntu wynosi 4,51%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy al. Wojska Polskiego 4 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 1MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
74.12 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 30.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wzgórze Kościuszki 2 - dz. nr 285

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Wzgórze Kościuszki 2, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 285, obręb 32, AM-4, o powierzchni 0,2898 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00029514/3.

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym wykorzystywanym wcześniej na cele biurowe, w części trzykondygnacyjnym z częściowym podpiwniczeniem, w części zaś dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia, w części zaś dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia, w zabudowie wolnostojącej oraz jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym pełniącym funkcję garażową.

Budynek przy ul. Wzgórze Kościuszki 2 wpisany jest do rejestru zabytków decyzją A/4923/734J z dnia 15 maja 1982 roku i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opie ce nad zabytkami. (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1446). Wszystkie prace budowlane wymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne oraz inne prace prowadzone przy zabytku, zmiana funkcji, podziały, wymiana stolarki okiennej, montaż reklam wymagają uzyskania decyzji – pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Opis:

Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta, w otoczeniu terenów zielonych parku Wzgórze Kościuszki, z bliskim dostępem do centrum miasta tj. ulicy Sudeckiej, al. Wojska Polskiego, które prowadzą do ścisłego centrum handlowo-usługowego. Działka porośnięta niską roślinnością oraz drzewami. Teren ogrodzony metalowym ogrodzeniem na podmurówce. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna, dalej obiekty usługowe, stacja paliw i użyteczności publicznej: Muzeum Karkonoskie, budynek Urzędu Miasta, dalej budynek Sądu. Dojazd do nieruchomości odbywa się od strony ulicy Chełmońskiego.

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci: kanalizacji deszczowej, wodnej, kanalizacyjnej z kanałami, podziemnej linii energetycznej niskiego napięcia, naziemnej linii energetycznej ze słupem, telefonicznej ze studzienkami. W narożniku działki znajduje się lampa oświetleniowa, od której przez teren nieruchomości przebiega linia energetyczna.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry zatwierdzonego Uchwałą nr 482/XXXVII/2001 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22.05.2001 r. ze zmianami, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, tj. tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub niską wielorodzinną, o zbliżonym do jednorodzinnej charakterze (małe domy); zasady gospodarowania:

a) dopuszcza się inne formy zabudowy mieszkaniowej , jeżeli nie będą kolidowały krajobrazowo z niską zabudową, o której mowa wyżej,

b)należy tworzyć enklawy zabudowy mieszkaniowej bez jakichkolwiek funkcji usługowych,

c) dopuszcza się usługi i inne obiekty, urządzenia oraz sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej, a także nie kolidujące z nią (w tym infrastruktury technicznej i komunikacji), a także tereny zieleni urządzonej; należy dążyć do koncentracji usług na wyodrębnionych obszarach.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się

 

Ulica: 
Wzgórze Kościuszki 2
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 898 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 14.07.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. Okrzei 15

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 7położony na II piętrze budynku przy ul. Okrzei 15w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 46,45 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju wraz z udziałem wynoszącym 627/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 71/11 oraz 71/48 o łącznej powierzchni 0.0320 ha, obręb 28NE, AM-59. Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 20.12.2078 r. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00027905/7.

 

Budynek przy ul. StefanaOkrzei 15 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1446).

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: Nieruchomość przy ul. Okrzei 15 położona jest na terenie, dla którego zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu śródmieścia – część zachodnia znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 16MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej, przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące z wyłączeniem budynków garażowych.

 

 

 

Ulica: 
Okrzei
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
46.45 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 27.04.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 2 przy ul. Korczaka 1,2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 4położony na I piętrze budynku nr 2 przy ul. Korczak 1,2w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 35,67 m2, składa się z pokoju i kuchni o powierzchni użyttkowej 16,59 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. Piwnicy i w.c. o powierzchni 19,08 m2 wraz z udziałem wynoszącym 348/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 409 o powierzchni 0.1718 ha, obręb Jelenia Góra 1 , AM-4. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00090033/5.

 

Budynek przy ul. Korczak 2 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: Nieruchomość przy ul. Korczaka 2 położona jest na terenie, dla którego zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu śródmieścia – część zachodnia znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 16MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej, przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące z wyłączeniem budynków garażowych.

 

Ulica: 
Korczaka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
16.59 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 20.04.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3of

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku nr 3ofprzy ul. Powstańców Wielkopolskich 3/3of w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 29,70 m2, składa się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 25,00 m2 oraz z pomieszczenia przynależnego tj. komórki o powierzchni 4,70 m2. wraz z udziałem wynoszącym 772/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 801 o powierzchni 0.0980 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-6. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00068851/2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – teren, na którym zlokalizowano budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym lokalizowane wyłącznie w parterach budynków, urządzenia towarzyszące, zieleń.

 

Ulica: 
powstańców wielkopolskich
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
25.00 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 27.04.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze budynku nr 2 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 35,30 m2, składa się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 16,4 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych tj. w.c. i piwnicy o powierzchni 18,90 m2. wraz z udziałem wynoszącym 1.096/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 744 o powierzchni 0.0857 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-5. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00052867/2.

Budynek przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3) i 4) Prawo budowlane.

 Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – teren, na którym zlokalizowano budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się usługi nieuciążliwe o charakterze lokalnym lokalizowane wyłącznie w parterach budynków, urządzenia towarzyszące, zieleń

Ulica: 
Powstańców Wielkopolskich
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
16.40 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 07.12.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7,7a położony w budynku przy ul. Klonowica 11

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal MIESZKALNY NR 7,7apołożony na III piętrze budynku nr 11 przy ul. Sebastian Klonowica w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 129,74 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju i spiżarni wraz z udziałem wynoszącym 1.341/10.000 części w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 79/2 o powierzchni 0.0360 ha, obręb 28 NE, AM-59. Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 20.03.2079 r. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00021081/2.

Budynek przy ul. Sebastiana Klonowica 11 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków Miasta Jeleniej Góry oraz położony na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 z dnia 06.07.2012 r. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie lub w jego pobliżu należy uzyskać decyzję – pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze WOSOZ w Jeleniej Górze (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1446).

Nieruchomość przy ul. Klonowica 11 położona jest na terenie, dla którego zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 6MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej, przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące z wyłączeniem budynków garażowych.

 

 

 

Ulica: 
Klononowica 11
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
129.74 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 14.09.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Poznańska 3.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 3.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój wspólny, łazienka  i wc w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 42,30 m2

Powierzchnia użytkowa: 55,80 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym średnim, urządzenia sprawne, ogrzewanie piecowe, ciepła woda z bojlera el. 

Zadłużenie:brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o  powierzchni użytkowej do 70 m kw. z możliwością wykupu,  z centralnym ogrzewaniem;

 Oferta ważna do dnia 28 lutego 2018 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście