Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej - działka nr 80/2

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w zachodniej części miasta, w rejonie ulic: Spółdzielczej i Objazdowej. W sąsiedztwie znajdują się grunty zabudowane obiektami przemysłowymi, bazami i składami, pozostała część gruntów jest niezabudowana przeznaczona pod lokalizację obiektów o tym samym charakterze. W pasie ulicy Spółdzielczej przebiega sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna.

 

Obciążenia:

- działka nr 80/2 od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej ograniczona jest rowami, obciążona dwiema napowietrznymi liniami energetycznymi wysokiego napięcia (110 kV, 220 kV) oraz podziemnym gazociągiem podwyższonego średniego ciśnienia DN300, 1,6MPa.

 

Ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- w obrębie terenów P,U.4 stwierdzono występowanie chronionych gatunków ptaków, obowiązują ograniczenia wynikające z odrębnych przepisów,

- tereny P,U.4, P,U.13 oraz U położone są w części lub w całości w granicach terenu i obszaru górniczego ustanowionego dla złoża wód leczniczych,

- istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV przeznaczone są do zachowania z prawem przebudowy pod warunkiem nie wprowadzania nowych ograniczeń dla lokalizacji zabudowy; tereny położone w obszarach ograniczonego użytkowania związanych z w/w liniami mogą być zagospodarowane na cele związane z przeznaczeniem terenów w zakresie dopuszczonym w obowiązujących przepisach,

- istniejący gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN300 1,6 MPa wskazuje się do zachowania z prawem przebudowy pod warunkiem nie wprowadzania nowych ograniczeń dla lokalizacji zabudowy; w strefie ochronnej wyznaczonej przez odległości podstawowe od gazociągu dopuszcza się zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem terenów w zakresie i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach szczególnych.

 

Przeznaczenie:

Zgodnie ze „ Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Lubańska-Spółdzielcza w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P,U.4, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej, tereny zabudowy usługowej z wykluczeniem usług objętych ochroną akustyczną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat

Ulica: 
Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
35 608 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT
Tytuł: 
Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej - działka nr 80/2
Tytuł: 
Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej - działka nr 80/2
Opis: 

 

 

Spółdzielcza/Objazdowastrasse Nr 80/2

Das unbebaute Grundstuck gelegt in der westlichen Teil der Stadt, in der Nahe von Spółdzielczastrasse und Objazdowastrasse. In der Nachbarschaft befinden sich bebaute Grundstucke mit Industrieobjekte, Unterbauten, Lagerraume und unbebaute Grundstucke fur die oben genannten Objekte. In der Zone der Spółdzielczastrasse verlaufen Wasserleitungsnetz und Kanalisation. Die Spółdzielczastrasse wird in der Richtung der Lubańskastrasse ausbauen(gemass der Auffassung  Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wurde der Streckebau der Spółdzielczastrasse bis zum 30.September 2014 beendet)

Belastung: Das Grundstuck Nr 80/2 begrenzt sudwestlich und nordostlich mit den Graben , belastet mit den 2 Luftenergielinien der Hochspannung (110kV, 220kV) mit 2 Stahlmasten und   Untergrundgasleitung des erhohten mittelbaren Drucks DN300, 1,6MPa.

Die Bestimmung und der Raumordnungsplan:

in den Gebieten P,U.4 hervortreten Vogelschutzgattung, es gelten die Begrenzungen  gemass an Sondervorschriften

- Gebiete P,U.4, P,U.13 und U liegen teilweise oder in der Gesamtheit  in der Grenze des Grubengebiets der Lagerstatte der Thermabader.

Die Grundstucke belastet mit dem Verlauft der Luftenergielinie der Hochspannung 110kV und 220 kV, fur die das Gebiet der begrenzten Nutzung bestimmt ist.

Die Gasleitung mit dem Hochdruck  DN300 1,6 MPa sollte man behalten mit dem Verbauungsrecht aber nur wenn man keine Lokalisationsbegrenzungen fuhrt. In der Schutzzone kann man das Gebiet bewirtschaften.

Die Bestimmung und der Raumordnungsplan: plangemass der Anderung des Raumordnungsplans sind Grundstucke  im Gebiet durch ein Zeichen P,U.4, kenntlich gemacht, gelegen, bezeichnet als Gebiet fur Fertigungsbau und Dienstleistungsunternehmen, ohne Dienstleistung bei der Akustikschutz gemass an Sondervorschriften wichtig ist.

Opis: 

 

 

Spółdzielcza/Objazdowa Street no. 80/2

Undeveloped land property located in western part of the town in the region of streets Spółdzielcza and Objazdowa. In the neighbourhood there are build-up industrial facilities, bases and warehouses and undeveloped real estates for location of objects with the same nature. In the lane of Spółdzielcza Street  runs a network of water supply and sewerage system Spółdzielcza Street is scheduled to be expanded in the direction of the Lubańska Street (in accordance with the opinion of the Management of Municipal Road and Bridge Construction building of section of the Spółdzielcza Street will be completed by 30 September 2014).

Loads:

- plot no. 80/2 is limited by two ditches on the northern-east and southern-west side, with two overhead high voltage powerlines (110 kV and 220kV) and underground venture medium pressure gas pipeline DN300, 1.6 Mpa.

Findings of the local development plan:

-        in the area P,U.4 there is the occurrence of protected species of birds, there are restrictions resulting from separate regulations

-        the area P,U.4, P,U.13 and U are partly or in whole located in the area and the mining area established for deposits of medical waters

-        the existing overhead high voltage power lines 110 kV and 220 kV are designed to maintain with conversion law on condition of not introducing new restrictions of on the location of the building; terrain located in the area of limited use connected with lines mentioned above can be utilized for purposes related to the purpose areas to the extent permitted by the applicable regulations

-        the existing venture medium pressure gas pipeline DN300 1,6 MPa is to be maintained with the right to redevelop it on the condition of not introducing new restrictions on the location of the building; in the protection zone defined by the basic distance from the pipeline development is permitted according to the intended use of the area in the range and on the condition defined in specific regulations in force.

Purpose: according to the change of local zoning plan the property is located on the area  marked with symbol P,U.4 where the primary purpose was defined as: areas with productive buildings, areas of service development with excluding of services covered by the acoustic protection under specific existing regulations.

Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej - działka nr 84/5

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w zachodniej części miasta, w rejonie ulic: Spółdzielczej i Objazdowej. W sąsiedztwie znajdują się grunty zabudowane obiektami przemysłowymi, bazami i składami, pozostała część gruntów jest niezabudowana przeznaczona pod lokalizację obiektów o tym samym charakterze. W pasie ulicy Spółdzielczej przebiega sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Ulica Spółdzielcza przewidziana jest do rozbudowy w kierunku ulicy Lubańskiej (zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów budowa odcinka ulic Spółdzielczej zostanie zakończona do dnia 30 września 2014 roku).

Obciążenia:

- działka nr 84/5 od strony północno-wschodniej i południowo-zachodniej ograniczona rowami, obciążona dwiema napowietrznymi liniami energetycznymi wysokiego napięcia (110 kV, 220 kV) z dwoma stalowymi słupami oraz podziemnym gazociągiem podwyższonego średniego ciśnienia DN300, 1,6MPa.

Ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

w obrębie terenów P,U.4 stwierdzono występowanie chronionych gatunków ptaków, obowiązują ograniczenia wynikające z odrębnych przepisów,

tereny P,U.4, P,U.13 oraz U położone są w części lub w całości w granicach terenu i obszaru górniczego ustanowionego dla złoża wód leczniczych,

istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV przeznaczone są do zachowania z prawem przebudowy pod warunkiem nie wprowadzania nowych ograniczeń dla lokalizacji zabudowy; tereny położone w obszarach ograniczonego użytkowania związanych z w/w liniami mogą być zagospodarowane na cele związane z przeznaczeniem terenów w zakresie dopuszczonym w obowiązujących przepisach.

Przeznaczenie:

Zgodnie ze „ Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Lubańska-Spółdzielcza w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P,U.4, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej, tereny zabudowy usługowej z wykluczeniem usług objętych ochroną akustyczną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat

Ulica: 
Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
19 567 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT
Tytuł: 
Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej - działka nr 84/5
Tytuł: 
Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej - działka nr 84/5
Opis: 

 

 

Spółdzielcza/Objazdowastrasse Nr 84/5

Das unbebaute Grundstuck gelegt in der westlichen Teil der Stadt, in der Nahe von Spółdzielczastrasse und Objazdowastrasse. In der Nachbarschaft befinden sich bebaute Grundstucke mit Industrieobjekte, Unterbauten, Lagerraume und unbebaute Grundstucke fur die oben genannten Objekte. Spółdzielczastrasse wird in der Richtung der Lubańskastrasse ausbauen(gemass der Auffassung  Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wurde der Streckebau der Spółdzielczastrasse bis zum 30.September 2014 beendet)

Belastung: Das Grundstuck Nr 84/5 begrenzt sudwestlich und nordostlich mit den Graben , belastet mit den 2 Luftenergielinien der Hochspannung (110kV, 220kV) mit 2 Stahlmaste und   Untergrundgasleitung des erhohten mittelbaren Drucks DN300, 1,6MPa.

Die Bestimmung und der Raumordnungsplan

in den Gebieten P,U.4 hervortreten Vogelschutzgattung, es gelten die Begrenzungen  gemass an Sondervorschriften

- Gebiete P,U.4, P,U.13 und U liegen teilweise oder in der Gesamtheit  in der Grenze des Grubengebiets der Lagerstatte der Thermabader.

Die Grundstucke belastet mit dem Verlauft der Luftenergielinie der Hochspannung 110 kV und 220 kV, fur die das Gebiet der begrenzten Nutzung bestimmt ist.

-Die Bestimmung und der Raumordnungsplan: plangemass der Anderung des Raumordnungsplans sind Grundstucke  im Gebiet durch ein Zeichen P,U.4, kenntlich gemacht, gelegen, bezeichnet als Gebiet fur Fertigungsbau und Dienstleistungsunternehmen, ohne Dienstleistung bei der Akustikschutz gemass an Sondervorschriften wichtig ist.

Opis: 

 

 

 Spółdzielcza/Objazdowa Street no. 84/5

Undeveloped land property located in western part of the town. In the region of streets Spółdzielcza and Objazdowa. In the neighborhood are built-up industrial facilities, bases and warehouses, the remaining undeveloped land is zoned for location of objects of the same nature.In the lane of Spółdzielcza Street  runs a network of water supply and sewerage system Spółdzielcza Street is scheduled to be expanded in the direction of the Lubańska Street (in accordance with the opinion of the Management of Municipal Road and Bridge Construction building of section of the Spółdzielcza Street will be completed by 30 September 2014).

Loads:

-        plot no. 84/5 is limited by two ditches on the nother-west and southern-east side, with two overhead high voltage powerlines (110 kV and 220kV) with two steel poles and underground venture medium pressure gas pipeline DN300, 1.6 Mpa.

Findings of the local development plan:

-       in the area P,U.4 there is the occurrence of protected species of birds, there are restrictions resulting from separate regulations

-        the area P,U.4, P,U.13 and U are partly or in whole located in the area and the mining area established for deposits of healing waters

-        the existing overhead high voltage power lines 110 kV and 220 kV are designed to maintain with conversion law on condition of not introducing new restrictions of on the location of the building; terrain located in the area of limited use connected with lines mentioned above can be utilized for purposes related to the purpose areas to the extent permitted by the applicable regulations

Purpose:according to the change of local zoning plan, the property is located in an area marked with the symbol P, U.4, where primary purpose is defined as: production development areas, areas of service development with excluding of services covered by the acoustic protection under specific existing regulations.

Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej - działki nr 6/1 i 6/2

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w zachodniej części miasta, w rejonie ulic: Spółdzielczej i Objazdowej. W sąsiedztwie znajdują się grunty zabudowane obiektami przemysłowymi, bazami i składami, pozostała część gruntów jest niezabudowana przeznaczona pod lokalizację obiektów o tym samym charakterze. W pasie ulicy Spółdzielczej przebiega sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Ulica Spółdzielcza przewidziana jest do rozbudowy w kierunku ulicy Lubańskiej (zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów budowa odcinka ulic Spółdzielczej zostanie zakończona do dnia 30 września 2014 roku).

Obciążenia:

- działki nr 6/1 i 6/2 od strony południowo-zachodniej ograniczone rowem, obciążone dwoma napowietrznymi liniami energetycznymi wysokiego napięcia (110 kV, 220 kV) z jednym stalowym słupem,

Przeznaczenie:

Zgodnie ze „ Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Lubańska-Spółdzielcza w Jeleniej Górze” działka nr 6/2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P,U.13, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej, tereny zabudowy usługowej z wykluczeniem usług objętych ochroną akustyczną w myśl obowiązujących przepisów szczególnych. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra” działka nr 6/1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem R(P) stanowiącym rezerwę pod zainwestowanie dla skoncentrowanej działalności gospodarczej.

Ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

- tereny P,U.4, P,U.13 oraz U położone są w części lub w całości w granicach terenu i obszaru górniczego ustanowionego dla złoża wód leczniczych,

- istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV i 220 kV przeznaczone są do zachowania z prawem przebudowy pod warunkiem nie wprowadzania nowych ograniczeń dla lokalizacji zabudowy; tereny położone w obszarach ograniczonego użytkowania związanych z w/w liniami mogą być zagospodarowane na cele związane z przeznaczeniem terenów w zakresie dopuszczonym w obowiązujących przepisach.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat

Ulica: 
Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
33 905 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT
Tytuł: 
Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej - działki nr 6/1 i 6/2
Tytuł: 
Rejon ul. Spółdzielczej/Objazdowej - działki nr 6/1 i 6/2
Opis: 

 

 

Spółdzielcza/Objazdowastrasse Nr 6/1 und 6/2

Das unbebaute Grundstuck gelegt in der westlichen Teil der Stadt, in der Nahe von Spółdzielczastrasse und Objazdowastrasse. In der Nachbarschaft befinden sich bebaute Grundstucke mit Industrieobjekte, Unterbauten, Lagerraume und unbebaute Grundstucke fur die oben genannten Objekte.In der Zone der Spółdzielczastrasse verlaufen Wasserleitungsnetz und Kanalisation. Spółdzielczastrasse wird in der Richtung der Lubańskastrasse ausbauen(gemass der Auffassung  von Urbanverwaltung für Wegebau und Brücke  wurde der Streckebau der Spółdzielczastrasse bis zum 30.September 2014 beendet)

Belastung: Die Grundstucke Nr 6/1 und 6/2 begrenzt sudwestlich mit dem Graben , belastet mit den 2 Luftenergielinien der Hochspannung (110kV, 220kV) mit dem Stahlmast.

Die Bestimmung und der Raumordnungsplan:

plangemäss der Änderung des Raumordnungsplans für Lubańska-Spółdzielczastrassen in Jelenia Góra sind Grundstücke Nr 6/2  im Gebiet durch ein Zeichen P,U.13, kenntlich gemacht, gelegen, bezeichnet als Gebiet fur Fertigungsbau und Dienstleistungsunternehmen, ohne Dienstleistung bei der Akustikschutz gemäss an Sondervorschriften wichtig ist.

-        Die Grundstucke P,U.4, P,U.13 und U sind teilweise oder in der Ganzheit in der Grenze des Grubengebiets der Lagerstatte der Thermabader.

-        Die Grundstucke belastet mit dem Verlauft der Luftenergielinie der Hochspannung 110 kV und 220 kV, fur die das Gebiet der begrenzten Nutzung bestimmt ist.

Opis: 

 

 

 Spółdzielcza/Objazdowa Street No. 6/1 i 6/2

The property is undeveloped land located in the western part of the city, in the area of streets: Spółdzielcza and Objazdowa. In the neighborhood are built-up industrial facilities, bases and warehouses, the remaining undeveloped land is zoned for location of objects of the same nature.

In the lane of Spółdzielcza Street  runs a network of water supply and sewerage system Spółdzielcza Street is scheduled to be expanded in the direction of the Lubańska Street (in accordance with the opinion of the Management of Municipal Road and Bridge Construction building of section of the Spółdzielcza Street will be completed by 30 September 2014).

Load:
- Plots No. 6/1 and 6/2 from the south-west are limited by ditch, charged with two overhead high-voltage power lines (110 kV, 220 kV) with a steel pole,

Purpose: According to the change of the local development plan, plot no 6/2 is located in an area marked with the symbol P, u.13, where the primary purpose is defined as: production development areas, areas of service development with exclusion of services covered by acoustic protection  under existing specific provisions. Findings of the local development plan:

-        Areas P, U.4, P, and U u.13 are located in whole or in part within the limits of the area and the mining area established for deposits of healing waters

-        existing overhead high voltage power lines 110 kV and 220 kV are designed to maintain with the law of conversion on condition of not introducing new restrictions on the location of the building;areas located in terrain of limited use related to the lines mentioned above can be utilized for purposes related to allocating the area to the extent permitted by the applicable legislation.

Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Francuska, działka nr 40/1

Dzielnica:

Nieuchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 40/1 o powierzchni 0.0770 ha, obręb Cieplice VI, AM-1, księga wieczysta: JG1J/00031097/0.

Opis:
Nieruchomość położona w południowo-zachodniej części miasta, w obszarze dzielnicy Cieplice, w narożu ulicy Francuskiej i Dworcowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa wolnostojąca mieszkaniowa. Teren jest wyraźnie obniżony w stosunku do poziomu jezdni przylegających do niego ulic. Porośnięty młodymi samosiejkami drzew i krzewów liściastych oraz dwoma dużymi drzewami, zanieczyszczony odpadami. Działka obciążona przebiegiem sieci wodociągowej oraz telefonicznej. Zgodnie z uzyskaną opinią przedmiotowy teren systematycznie zalewany jest podczas większych opadów.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MPz, określonym jako tereny, na których preferuje się zainwestowanie mieszkaniowo-gospodarcze.
Na obszarach oznaczonych małą literą „z” należy ograniczyć rozwój kubaturowego zainwestowania, ze względu na potencjalne zagrożenie powodziowe (wprowadzone zainwestowanie powinno uwzględniać ryzyko wystąpienia powodzi).

Termin zabudowy nieruchomości:
nie ustala się.

Ulica: 
Francuska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
770 m2
Numer referencyjny: 
Fr40/1
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 21.03.2018r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Cieplicka, działka nr 121/4

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 121/4 o powierzchni 0.0941 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w działce nr 121/5 o powierzchni 0.0343 ha, obręb Cieplice IV, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00089756/9, JG1J/00089753/8.

Nieruchomość położona w południowo-zachodniej części miasta, w dzielnicy Cieplice, w obszarze słabo zurbanizowanym (rzadka zabudowa o funkcji przeważnie mieszkaniowej oraz funkcjach towarzyszących), w niedalekiej odległości od rzeki Kamienna. Działka nr 121/5 służy do obsługi komunikacyjnej. Obciążenia: działka porośnięta chwastami oraz drzewami owocowymi. Obciążona przebiegiem kanalizacji sanitarnej. W Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki górny Bóbr opracowanym na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. Nieruchomość położona w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych oraz obszarze „B” ochrony uzdrowiskowej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN11, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
941 m2
Numer referencyjny: 
C121/4
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Cieplicka, działka nr 121/3

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 121/3 o powierzchni 0.0951 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w działce nr 121/5 o powierzchni 0.0343 ha, obręb Cieplice IV, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00089754/5, JG1J/00089753/8.

Nieruchomość położona w południowo-zachodniej części miasta, w dzielnicy Cieplice, w obszarze słabo zurbanizowanym (rzadka zabudowa o funkcji przeważnie mieszkaniowej oraz funkcjach towarzyszących), w niedalekiej odległości od rzeki Kamienna. Działka nr 121/5 służy do obsługi komunikacyjnej. Obciążenia: działka porośnięta chwastami oraz drzewami owocowymi. Obciążona przebiegiem napowietrznej linii telekomunikacyjnej. W Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki górny Bóbr opracowanym na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. Nieruchomość położona w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych oraz obszarze „B” ochrony uzdrowiskowej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN11, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
951 m2
Numer referencyjny: 
C121/3
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Cieplicka, działka nr 121/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 121/2 o powierzchni 0.1456 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/3 w działce nr 121/5 o powierzchni 0.0343 ha, obręb Cieplice IV, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00089755/1, JG1J/00089753/8.

Nieruchomość położona w południowo-zachodniej części miasta, w dzielnicy Cieplice, w obszarze słabo zurbanizowanym (rzadka zabudowa o funkcji przeważnie mieszkaniowej oraz funkcjach towarzyszących), w niedalekiej odległości od rzeki Kamienna. Działka nr 121/5 służy do obsługi komunikacyjnej. Obciążenia: działka porośnięta krzewami i samosiejkami drzew. Obciążona przebiegiem napowietrznej linii telekomunikacyjnej. W Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki górny Bóbr opracowanym na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej teren znajduje się na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. Nieruchomość położona w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, w obszarze i terenie górniczym ustanowionym dla złoża wód leczniczych oraz obszarze „B” ochrony uzdrowiskowej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN11, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Cieplicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 456 m2
Numer referencyjny: 
C121/2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Gminna, działki nr 32 i 33

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działek nr 32 i nr 33 o łącznej powierzchni 0.3141 ha, obręb Cieplice VI, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00080945/8.

Nieruchomość położona w pośredniej części miasta, w pobliżu rzeki Kamienna. W najbliższej okolicy dominuje rozproszona zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Obciążenia: działka porośnięta krzewami i samosiejkami. Obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia wraz ze słupem, siecią wodociągową i siecią kanalizacyjną. Działki znajdują się w pobliżu przyszłej drogi, mającej stanowić połączenie ulicy Karola Miarki z ulicą Wojewódzką. Nieruchomość leży w strefie pasa ochronnego sieci elektroenergetycznej – obszar ograniczonego użytkowania oraz w strefie wyznaczonej przez odległości podstawowe od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia (przeznaczonego do likwidacji), a także w strefie kontrolowanej projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia. Przebieg infrastruktury technicznej ogranicza lokalizację zabudowy. Zgodnie z informacją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nieruchomość leży poza strefą zalewu Q1% od rzeki Kamienna. Jednak teren ten narażony jest na podtapianie wodami opadowymi z terenów przyległych ze względu na jego konfigurację.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Objazdowej w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono mieszkalnictwo; jako przeznaczenie uzupełniające usługi do 30% powierzchni użytkowej zabudowy zlokalizowanej w obrębie poszczególnych samodzielnych posesji.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
ul. Gminna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 141 m2
Numer referencyjny: 
G32,33
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Gminna, działka nr 31

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 31 o powierzchni 0.4688 ha, obręb Cieplice VI, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00080933/1.


Nieruchomość położona w pośredniej części miasta, w pobliżu rzeki Kamienna. W najbliższej okolicy dominuje rozproszona zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Obciążenia: działka porośnięta krzewami i samosiejkami, na zachodniej granicy rosną duże drzewa. Na działce znajdują się boksy betonowe. Obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia i siecią wodociągową. Nieruchomość leży w strefie pasa ochronnego sieci elektroenergetycznej – obszar ograniczonego użytkowania oraz w strefie wyznaczonej przez odległości podstawowe od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia (przeznaczonego do likwidacji), a także w strefie kontrolowanej projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia. Przebieg infrastruktury technicznej ogranicza lokalizację zabudowy. Zgodnie z informacją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej działka leży poza strefą zalewu Q1% od rzeki Kamienna. Jednak teren ten narażony jest na podtapianie wodami opadowymi z terenów przyległych ze względu na jego konfigurację.


Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Objazdowej w Jeleniej Górze” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono mieszkalnictwo; jako przeznaczenie uzupełniające usługi do 30% powierzchni użytkowej zabudowy zlokalizowanej w obrębie poszczególnych samodzielnych posesji.


Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Gminna
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
4 688 m2
Numer referencyjny: 
G31
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

ul. Rubinowa, działka nr 11/7

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 11/7 o powierzchni 0.1190 ha, obręb Cieplice X, AM-2, księga wieczysta nr JG1J/00081298/4.

Nieruchomość położona w rejonie ulicy Rubinowej, w dzielnicy Cieplice , na terenie osiedla mieszkaniowego zabudowie jednorodzinnej szeregowej. W pobliżu znajduje się teren cmentarza komunalnego oraz tereny zielone. Obciążenia: nieruchomość obciążona przebiegiem sieci wodociągowej oraz linią telekomunikacyjną. Plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza zastosowania indywidualnych rozwiązań zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenach przeznaczonych pod usługi. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” poinformowało, iż istnieje możliwość zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej zasilającej cmentarz komunalny oraz osiedle Panorama. Odbiór ścieków Przedsiębiorstwo może zapewnić za pomocą kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Śnieżnej, co wymagać będzie wybudowania przyłącza do nieruchomości przez inwestora. Uzgodnienia w tym zakresie inwestor winien ustalić z PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej Nowe Cieplice” nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U, określonym jako tereny usług.

Termin zabudowy nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Rubinowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 190 m2
Numer referencyjny: 
R11/7
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT
Tytuł: 
ul. Rubinowa, plot nr 11/7
Tytuł: 
ul. Rubinowa, Grundstück Nr. 11/7
Opis: 

Eine unbebaute Liegenschaft in den Grenzen des Grundstücks Nr. 11/7, Fläche 0.1190 ha, Katasterbezirk Cieplice X, AM-2, Grundbuch: JG1J/00081298/4.

Die Liegenschaft befindet sich im Bereich der Rubinowa-Strasse im Stadtviertel Cieplce in einer Wohnsiedlung von Reihenhäusern. In unmittelbarer Nähe gibt einen Kommunalfriedhof und Grünflächen.

Belastungen: Durch das Grundstück verläuft ein Wasserleitungsnetz und eine Telekomleitung. Der Raumordnungsplan verbietet individuelle Lösungen der Wasserversorgung und der Ableitung der Abwässer auf den Gebieten, die für Dienstleistungen bestimmt wurden. Der Wasserversorgungs- und Abwasserbetrieb „Wodnik“ teilte mit, dass es möglich ist, das Wasserleitungsnetz zu benutzen, das den Friedhof und die Siedlung Panorama versorgt. Die Abwässer können mithilfe der Kanalisation in der Śnieżna-Strasse abgeführt werden. Dazu ist es notwendig, das der Erwerber einen Abwasseranschluss installiert. Die Einzelheiten sind mit dem Wasserversorgungs- und Abwasserbetrieb „Wodnik“ zu klären.

Verwendungszweck und Art der Bewirtschaftung: Im „Lokalen Raumordnungsplan der Wohnsiedlungsgebiete mit Dienstleistungen in der Struktureinheit Nowe Cieplice in Jelenia Góra“ befindet sich die Liegenschaft auf dem Gebiet, das mit dem Symbol U gekennzeichnet wurde, und für Dienstleistungen bestimmt wurde.

Termin der Bebauung: 5 Jahre.

Opis: 

Undeveloped real estate located among the plot nr 11/7 of the acreage 0.1190 ha, the area of Cieplice X, AM-2, land register nr JG1J/00081298/4.

The real estate is located in the region of Rubinowa street, in the district Cieplice, on the area of housing single family sequential development. Nearby the communal cemetery land is situated, as well as the green area. Encumbrances: the real estate is encumbered by the passage of water supply grid and telecommunication line. The spatial development plan does not allow the use of individual solutions of water supply and transferring sewage on the grounds meant for the services. The Administration of Water Pipes and Sewage System „Wodnik” informed that the possibility of supplying in water from the water-supply grid supporting the communal cemetery and settlement Panorama is available. The collection of sewage, the Administration may secure through the sewage sanitary system located on Śnieżna street, what will require constructing an attachment to the property by the investor. The arrangements in this range the investor should establish with PWiK „Wodnik” Sp. z o.o.
Land use and developing mode: in “the Local spatial development plan for housing development of territories with services in the structural unit Nowe Cieplice” the real estate is located on the area marked by the symbol U, described as the service territories.
The term of land development: 5 years
 
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice