Cieplice

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 6 w bundynku przy ul. Książęca 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Książęca 2 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 36,00 m2, składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr40 o powierzchni 0.0200 ha – obręb Cieplice-I, KW nr JG1J/00026418/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 9,38%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Książęcej 2 znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MW 1 określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Jako przeznaczenie uzupełniające – usługi wbudowane.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Książęca 6
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
36.00 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 12.01.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Juszczaka 4

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Juszczaka 4 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 30,90 m2, składa się z pokoju, kuchni iprzedpokoju. W.c. samodzielne poza lokalem w częściach wspólnych budynku.Lokal położony jest na parterze budynku. Działka nr 215/3 o powierzchni 0.0583 ha – obręb Cieplice-IV, AM-5, KW nr JG1J/00034744/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 8,40%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno-budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW, U11, dla którego określono jako przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i tereny usług.

 

Ulica: 
Juszczaka 4
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
30.90 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.02.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Wolności 244

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Wolności 244w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 40,75 m2, składa się z jednego pokoju, kuchni i łazienki z w.c.o powierzchni użytkowej wynoszącej 36,06 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicyo powierzchni wynoszącej 4,69 m2. W.c. wspólne na klatce schodowej w częściach wspólnych budynku.Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr61/6 o powierzchni 0.0517 ha – obręb Cieplice-V, AM-5, KW nr JG1J/00057245/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własnościgruntu wynosi 9,38%.

 

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chronione są na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MW, U - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny usług.

 

 

 

Ulica: 
Wolności 244
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
36.06 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 10.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Lubańskiej - działki nr 14/3 i 14/4

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 14/3 i 14/4 o łącznej powierzchni 1.5518 ha, obręb Cieplice II, AM-8, księga wieczysta JG1J/00069930/7 i JG1J/00080399/5.

 

Opis:

nieruchomość położona na północnym obrzeżu dzielnicy Cieplice przy ulicy Lubańskiej stanowiącej drogę wyjazdową z tej części miasta w kierunku Zgorzelca, Szklarskiej Poręby i śródmieścia Jeleniej Góry, w kierunku drogi krajowej nr 3.

Działka zlokalizowana jest na obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Lubańskiej. Naprzeciwko działek położone jest niewielkie osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i leżące obok niego jedno z targowisk miejskich. Od strony południowej działki sąsiadują ze składem opału. Po drugiej stronie ulicy Lubańskiej znajduje się stadion sportowy. W pobliżu przedmiotowej nieruchomości leży stacja kolejowa Jelenia Góra – Cieplice, ulica Sobieszowska biegnąca w kierunku południowej części miasta.

Działka o płaskiej powierzchni, o mniej regularnym kształcie, ograniczona jest od frontu i od strony północno-wschodniej ulicami asfaltowymi. Grunt nieużytkowany na większości obszaru porośnięty jest drzewostanem iglasto-liściastym.

 

Obciążenia:

Przez działki nr 14/3 i 14/4 w pasie gruntu przy granicy z drogą publiczną ulicą Lubańską przebiega sieć telefoniczna ze studzienką oraz sześć kabli energetycznych. Na terenie działki nr 14/3 przy drodze zlokalizowany jest hydrant, natomiast na działce nr 14/4 słup od którego przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ponadto działki obciążone przebiegiem rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe oraz roztopowe z terenów położonych przy ulicy Lubańskiej i Książęcej. Likwidacja rowu nie jest możliwa bez zapewnienia odpływu ww. wód. W związku z tym należy przewidzieć odwodnienie tych gruntów poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej uwzględniającej ewentualne przełożenie czy też zarurowanie istniejącego rowu. Zarurowanie lub przełożenie przedmiotowego rowu wymaga sporządzenia operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Przez grunt oznaczony jako działka 14/3 przebiega sieć ciepłownicza. W związku z powyższym w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00069930/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 14/3 wpisane jest ograniczenie prawo rzeczowe tj.:

nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu, polegająca:

a) na znoszeniu istnienia sieci ciepłowniczej dn 350, 150, 100, 80, 50, 32,

b) na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci, zlokalizowanego na obciążonych tą służebnością działkach gruntu: nr 14/2 am-8, obręb 0002, Cieplice II, nr 14/3 am-8, obręb 0002 , Cieplice II, nr 14/51 am-2, obręb 0004, Cieplice IV, nr 7 am-4, obręb 0004, Cieplice IV, nr 26/9 am-1, obręb 0005, Cieplice V, nr 43/2 am-1, obręb 0005, Cieplice V, nr 59/1 am-1, obręb 0005, Cieplice V, nr 61/1 am-1, obręb 0005, Cieplice V, nr 112/4 am-3, obręb 0005, Cieplice V, z zastrzeżeniem, iż korzystający ze służebności każdorazowo w przypadku wejścia na ww. grunty przywróci je do stanu poprzedniego; zakres korzystania ze służebności określają mapy stanowiące załącznik do protokołu nr 2/2011 (k. 22-25 w kw jg1j/00080403/7), na rzecz ECO JELENIA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Jeleniej Górze, regon: 230415510, i każdoczesnego właściciela sieci ciepłowniczej. Przedmiot wykonywania działka gruntu Nr 14/3 Am-8, Obręb 0002, Cieplice II.

W dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00080399/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 14/4 inny wpis tj. służebność przesyłu: bezterminowa i bezpłatna służebność przesyłu na działce numer 18/2 polegająca na prawie korzystania w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do zlokalizowanego na tym gruncie przyłącza ciepłowniczego w pasie gruntu o szerokości 3,0 m po 1,5 m z każdej strony, licząc od osi przyłącza, o łącznej powierzchni służebności 108 m2. Na rzecz spółki pod firmą przedsiębiorstwo energetyki cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze i każdoczesnego jej następcy prawnego. Przedmiotowe obciążenie nie dotyczy zbywanej nieruchomości.

 

 

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: zgodnie ze „zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Spółdzielcza – Lubańska w Jeleniej Górze” uchwaloną Uchwałą nr 157.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011 roku, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: U,ZP 2, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej z zakresu handlu detalicznego, działalności biurowej, administracji i zarządzania, turystyki, gastronomii, działalności wydawniczej, działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, działalności związanej z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, telekomunikacji, informatyki, finansów i ubezpieczeń, obsługi nieruchomości, działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i podatkowej, projektowania i pracy twórczej, działalności związanej z reklamą, edukacji, opieki zdrowotnej i odnowy biologicznej, kultury i rozrywki, rekreacji i sportu, stacji paliw, drobnych usług rzemieślniczych z wyłączeniem napraw samochodów; tereny zieleni urządzonej. Przeznaczeniem uzupełniającym są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Tereny U,ZP 2 położone są w strefie OW obserwacji archeologicznej oraz w granicach układu urbanistycznego miasta wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Lubańska
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
15 518 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr 2u w bundynku przy ul. Zjednoczenia Narodowego 1

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr 2u położony w budynku przy ul. Zjednoczenia Narodowego 1 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 44,46 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z zaplecza, pom. socjalnego, w.c. i sali sprzedaży.Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 14/8 o powierzchni 0.0295 ha – obręb Cieplice-V, AM - 1 – wynosi 8,35 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00067945/1.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Daniłowskiego 14 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze. Teren przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem MW,U.20, dla którego jako przeznaczenie określono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny usług.

 

Ulica: 
Zjednoczenia Narodowego 1
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
44.46 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 5 w bundynku przy ul. Daniłowskiego 14

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ulicy Daniłowskiego 14 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 85,11 m2. Lokal usytuowany jest na drugim piętrze budynku. Składa się z czterech pokoi, dwóch kuchni, dwóch przedpokoi, spiżarni i w.c. o powierzchni użytkowej 80,08 m2 oraz z pomieszczeń przynależnych tj. w.c. i dwóch piwnic o powierzchni 5,03 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 23 o powierzchni 0.0778 ha – obręb Cieplice VII, AM - 1 – wynosi 21,91 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00055863/5.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Daniłowskiego 14 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze. Teren przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem MN, dla którego jako przeznaczenie określono: tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy.

 

 

Ulica: 
Daniłowskiego 14
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
80.08 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 09.12.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 w bundynku przy ul. Cieplickiej 76

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Cieplickiej 76 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 62,00 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i w.c. o powierzchni użytkowej 48,50 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy i strychu o powierzchni 13,50 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 109 o powierzchni 0.1909 ha – obręb Cieplice IV, AM - 4 – wynosi 9,34 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00065507/5.

 

Budynek przy ulicy Cieplickiej 76 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz chronione są na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tych obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego na wniosek Wydziału.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Cieplickiej 76 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze. Teren przedmiotowej nieruchomości oznaczony jest symbolem MN,MW,U 9, dla którego jako przeznaczenie podstawowe określono: tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, oraz tereny usług.

 

Ulica: 
Cieplicka 76
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
48.50 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 16.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 w bundynku przy ul. Staromiejskiej 10

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Staromiejskiej 10 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 73,95 m2. Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku. Składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej 73,52 m2 oraz pomieszczenia przynależnego tj. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 0,43 m2. Udział w elementach wspólnych i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 70/3 o powierzchni 0.0223 ha – obręb Cieplice V, AM - 1 – wynosi 11,93 %. Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych nr JG1J/00043676/0.

Budynek nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków, położony jest natomiast na obszarze układu urbanistycznego Cieplic, wpisane do rejestru zabytków, w związku z powyższym wszelkie prace na zewnątrz budynku mające wpływ na ww. zabytkowy układ urbanistyczny wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków, obiekt również podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość przy ul. Staromiejskiej 10 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze, uchwalonym Uchwałą Nr 270/XXXVII/08 Województwa Dolnośląskiego nr 308, poz. 3635 z dnia 28 listopada 2008 r., określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW,U.13 gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Staromiejska 10
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
73.52 m2
Uwagi cena: 
Sprzedane - 16.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wolności - dz. 13/2

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 13/2 o powierzchni 0.2847 ha, obręb Cieplice IX, AM-2, księga wieczysta JG1J/00080937/9.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w dzielnicy Cieplice, w drugiej linii zabudowy ulicy Wolności, w niedalekiej odległości od zespołu budynków dawnej gorzelni, w których obecnie mieszczą się hurtownie, sklepy i warsztaty, w odległości ok. 3 km od centrum Jeleniej Góry i ok. 3 km od centrum Cieplic. Działka położona za budynkiem wielorodzinnym nr 173 przy ul. Wolności, najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, tereny niezabudowane oraz potok Łutynka. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez zjazd z głównego pasa drogowego ulicy Wolności na działkę drogową nr 14, utwardzoną kamiennym tłuczniem.

 

Obciążenia:

Teren nieruchomości częściowo ogrodzony i zagospodarowany przez mieszkańców budynku nr 173 pod ogródki przydomowe oraz garaże. Jak poinformował ZGKiM korzystanie z gruntu Miasta odbywa się na podstawie zawartych z ZGKiM umów dzierżaw, które obowiązują do dnia 31.12.2016 r. Dzierżawcy poinformowani zostali, iż umowy te nie zostaną przedłużone a termin przekazania gruntu w stanie wolnym od obciążeń ustalony został na dzień 09.01.2017 r.

Pozostała część terenu działki to teren ogólnodostępny, nieużytkowany, porośnięty kilkoma drzewami. Część powierzchni nieruchomości, położona obok potoku, to teren obniżony, narażony na wylewy powodziowe.

W działce drogowej nr 14 poprowadzona jest sieć wodna, gazowa, elektryczna oraz kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja deszczowa zlokalizowana w ulicy Wolności. Przez narożnik działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Na działce zlokalizowany jest słup energetyczny.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegojednostki Centralnej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU 31, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej. Dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw itp.

Zgodnie z zapisami w/w planu część działki położona jest na obszarze wymagającym ochrony przed zalaniem z uwagi na jego zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie ustala się.

 

Ulica: 
Wolności
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 847 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 12.01.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Granicznej - dz. 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6 o łącznej powierzchni 0.3737 ha, obręb Cieplice XI, AM-3, księga wieczysta JG1J/00081756/3.

 

Opis:

Nieruchomość położona w dzielnicy Cieplice, na końcu ulicy Granicznej, na zapleczu budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 52 przy ul. Granicznej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz niezabudowanych terenów zielonych. Część powierzchni gruntu przy budynku nr 52 wykorzystywana jest bezumownie jako ogród warzywny, pozostała część to teren nieużytkowany, zachwaszczony i zakrzaczony. Dojazd do nieruchomości - urządzoną drogą asfaltową, która kończy się na wysokości budynku nr 52, dalej drogą gruntową i przez teren działki nr 7/6, która stanowi teren zielony.

Najbliższa infrastruktura techniczna zlokalizowana jest w pasie drogowym ulicy Granicznej i „sięga” do budynku nr 52. Jak poinformowało PWiK „Wodnik” w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej nie jest planowana dalsza rozbudowa i pozostaje to w gestii przyszłego inwestora. Ze względu na ukształtowanie terenu konieczne będzie uwzględnienie urządzenia podnoszącego ścieki.

 

Obciążenia:

Nieruchomość z dwóch stron ograniczona rowami wodnymi. Pierwszy położony jest w granicach działki gminnej nr 6, wzdłuż działki nr 7/6, która ma stanowić dojazd do działek nr 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5. Rów ten, jak poinformował WGKiOŚ tut. Urzędu, odprowadza duże ilości wody z terenów położonych powyżej. Zabezpieczenie tego rowu należy uwzględnić w projekcie budowy drogi dojazdowej na działce nr 7/6.

Drugi, czynny rów biegnie w granicach działek prywatnych nr 9/4, 9/5, 9/10 oraz obciąża częściowo działki przeznaczone do zbycia nr 7/3, 7/4, 7/5. Jego ewentualne zarurowanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne.

Na działce nr 7/5 istnieje zagłębienie terenu o nieustalonej głębokości, w którym zbierają się wody. Zbiornik ten jest nieużytkowany, zabagniony, zakrzaczony. W obrębie tego zbiornika zlokalizowana jest betonowa komora. Ewentualna likwidacja zbiornika poprzez jego osuszenie wymaga wykonania specjalistycznych opinii. Wszelkie prace przy zbiorniku należy uzgadniać z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Teren nieruchomości miejscami podmokły, zwłaszcza w okresie opadów.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość (poza działką nr 7/5) położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN 49, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka nr 7/5 położona jest na terenie oznaczonym symbolem WS 5, określonym jako tereny wód powierzchniowych śródlądowych, na których ustala się zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów przeznaczenia uzupełniającego.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

Ulica: 
Graniczna
58-560
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 737 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 03.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Cieplice