Jagniątków

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

ul. Kręta 8,10 - działka nr 88/1

Dzielnica:

Nieruchomość zabudowana budynkiem głównym o trzech kondygnacjach nadziemnych podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 1.644 m2, pełniącym wcześniej funkcję budynku administracyjno-mieszkalnego, podpiwniczonym budynkiem trzykondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 854,00 m2, pełniącym wcześniej funkcję budynku szkoły, niepodpiwniczonym budynkiem wykorzystywanym wcześniej jako sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym i magazynowym, w części dwukondygnacyjnym, w części zaś jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 177,10 m2, jednokondygnacyjnym trzystanowiskowym budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 65,36 m2, jednokondygnacyjnym dwustanowiskowym budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 57,90 m2. Nieruchomość położona w Jeleniej Górze przy ul. Krętej 8,10, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88/1 o powierzchni 3.0493 ha, obręb Jagniątków, AM-2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00045767/9. 

Opis: nieruchomość położona w Jagniątkowie na południowo-zachodnich obrzeżach miasta (w odległości około 14 km od centrum Jeleniej Góry) w wypoczynkowo-turystycznej części Jeleniej Góry. Wokół tereny Karkonoskiego Parku Narodowego. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa położona przy ul. Krętej. Działka ma kształt nieregularny, położona jest w terenie górzystym na stoku góry Szerzawa. W części północnej teren nieruchomości płaski. W granicach działki nr 88/1 znajduje się kilka formacji skalnych oraz skarpy. Przy budynku głównym występują nasadzenia krzewów ozdobnych i drzew. Teren nieruchomości nieogrodzony, jedynie w niewielkiej części na działce znajduje się ogrodzenie nieużytkowanego ogródka w postaci siatki drucianej na słupkach stalowych o długości 54 m. Przy budynku szkolnym znajduje się boisko o nawierzchni asfaltowej. Wszystkie Budynku, z wyłączenie budynków garażowych wpisane są do rejestru zabytków pod numerem A/5893/1-3 decyzją z dnia 20.11.2013 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Obciążenia: nieruchomość obciążona jest przebiegiem napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia wraz ze słupami, napowietrznej linii telekomunikacyjnej wraz ze słupami, siecią wodociągową oraz gazową. W obszarze działki znajduje się kanalizacja sanitarna z dwoma podziemnymi zbiornikami na ścieki. Zgodnie z rysunkiem wyżej powołanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część terenu działki nr 88/1 stanowi przestrzeń publiczną, w której obowiązuje m.in. zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. Tereny położone są w granicach obszarów Natura 2000 Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków PLB020007 oraz projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk "Karkonosze" PLH020006, dla których obowiązują przepisy odrębne. Wyznacza się strefę "K" ochrony krajobrazu kulturowego obejmującą cały obszar Jagniątkowa, zgodnie z rysunkiem planu. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Jagniątków w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem UT 2, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny usług turystyki oraz UT,MN10, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny usług turystyki, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty i urządzenia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Kręta
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
30 493 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
2 798.36 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 12.07.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Karkonoska, działka nr 50/5

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 50/5 o powierzchni 0.0565 ha, obręb Jagniątków, AM-8, księga wieczysta JG1J/00068857/4.

Nieruchomość położona w południowo-zachodniej części miasta, w strefie peryferyjnej. Sąsiaduje bezpośrednio z ul. Krętą i gruntami zabudowanymi wolnostojącymi budynkami mieszkalnymi. Dostęp do nieruchomości z ul. Karkonoskiej i Krętej, z utrudnieniami dla pojazdów samochodowych od ulicy Karkonoskiej ze względu na występujące obniżenie terenu w stosunku do poziomu jezdni. Obciążenia: działka porośnięta samosiejkami młodych drzew i krzewów. Obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej wraz ze słupem oraz siecią telekomunikacyjną. Brak kanalizacji sanitarnej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Jagniątków w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem M,U - zabudowy mieszkaniowej i usługowej

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Karkonoska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
565 m2
Numer referencyjny: 
K50/5
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Karkonoska, działka nr 93/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana, położona w granicach działki nr 93/1 o powierzchni 0.0755 ha, obręb Jagniątków, AM-8, księga wieczysta nr JG1J/00081727/1.

Nieruchomość położona w Jagniątkowie, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i mieszkalno-gospodarczej. Ograniczona od południowego-zachodu potokiem Wrzosówka oraz z pozostałych stron jezdnią ulicy Karkonoskiej i Zarzecznej. Na brzegu rzeki wybudowany mur oporowy. Działka porośnięta trawami, krzewami i drzewami; teren o wyraźnym nachyleniu w kierunku potoku. Obciążenia: nieruchomość obciążona drzewami. Od strony ul. Karkonoskiej przebiega rurociąg wodny, będący własnością osoby fizycznej. Brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej. Nabywca ustanowi służebność przejścia i przejazdu przez działkę nr 93/1 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 92/3 celem dostępu do potoku Wrzosówka, będącej w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Należy uzgodnić z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni z/s w Jeleniej Górze wszelkie rozwiązania projektowe w przypadku kolizji z potokiem Wrzosówka; należy zachować linię zabudowy min. 5 m od linii brzegowej potoku; zabrania się grodzenia nieruchomości przyległej do potoku w odległości mniejszej niż 1,5 m o d linii brzegu.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Jagniątków w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem KS4, określonym jako tereny obsługi komunikacji samochodowej i tereny parkingów w granicach przestrzeni publicznej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Karkonoska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
755 m2
Numer referencyjny: 
K93/1
Uwagi cena: 
Operat stracił ważność
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj
Subscribe to RSS - Jagniątków