Przejdź do treści

Informacje i uwagi

Informujemy, że wobec obowiązywania na terenie naszego kraju stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości została czasowo wstrzymana.

 

Zasady przetargu:

 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

 3. Prezydent Miasta Jeleniej Góry wskazuje w ogłoszeniu o przetargu formę i wysokość wnoszenia wadium.

 4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 5. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

 • ​odwołania przetargu;

 • zamknięcia przetargu;

 • unieważnienia przetargu;

 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

 2. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 3. Prezydent Miasta Jeleniej Góry podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie lokalnej; w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się, co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie codziennej ogólnokrajowej.

 4. Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostaje na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra: http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Ptasiej 2-3.

 5. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U., poz. 1774 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ze zmianami).

 6. Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

 7. Prezydent Miasta może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz ogłoszeniu w prasie podając przyczynę odwołania przetargu.

 

UWAGI!

 1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać:

- dowód wniesienia wadium, który podlega przedłożeniu komisji przetargowej oraz oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z przedmiotem przetargu,

- dokument tożsamości,

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji – aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.

 1. Uczestnik bierze udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika; pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i winno być przedłożone wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.).

 2. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu; dokumenty winny być złożone w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, I piętro – pokój nr 111.

 3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 1380); nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.

 4. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

 5. Nie zawarcie umowy na nabycie nieruchomości w formie aktu notarialnego, w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.

 6. Nabywca nieruchomości gruntowej niezabudowanej zobowiązany jest do jej zabudowy w terminie 5 (pięciu) lat, co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Termin ten biegnie od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości (akt notarialny); po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia obiektu do użytkowania we właściwym Urzędzie.

 7. Nabywca nieruchomości zabudowanej zobowiązany jest w terminie 5 (pięciu) lat, licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego do zagospodarowania nabytej nieruchomości, za które uważa się przeprowadzenie remontu lub przebudowę posadowionego w granicach nieruchomości budynku za zgodą organu administracyjnego architektoniczno-budowlanego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze (w przypadku gdy nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską) oraz uzyskania potwierdzenia wykonania wyżej określonych robót przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie prawa budowlanego.

 8. W przypadku częściowej lub całkowitej rozbiórki budynku, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do jego odbudowy lub budowy nowego obiektu w terminie 5 (pięciu) lat, licząc od daty nabycia nieruchomości; zakończenie zagospodarowania nieruchomości oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

 9. W razie niedotrzymania terminu zabudowy nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości 10% ceny nabycia nieruchomości w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, a za każdy następny rok o dalsze 10% tej ceny.

 10. Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do kwoty 20% jej ceny lub wpłatę kaucji na konto Urzędu w wysokości 20% wylicytowanej ceny nieruchomości, którą to formę nabywca określi po zakończeniu licytacji, przed podpisaniem protokołu z przetargu.

 11. W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Jelenia Góra, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary umownej, nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 20% wylicytowanej ceny nieruchomości na rzecz Gminy Jelenia Góra.

 12. W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszego ogłoszenia; w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz Miasta (co stanowi 10% ceny nabycia nieruchomości) a w drugim roku kolejne 50% kwoty kaucji. Za każdy następny rok opóźnienia w zagospodarowaniu nieruchomości kara zostanie zwiększona o kolejne 10 % ceny nabycia nieruchomości.

 13. Zwrot kaucji nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez właściciela nieruchomości. Zwrot kaucji nastąpi z chwilą zagospodarowania nieruchomości, w sposób o którym mowa powyżej, w terminie określonym w umowie sprzedaży.

 14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 15. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

 16. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

 17. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

 18. Istniejący na działce drzewostan podlega ochronie, a inwestor, który uzyska zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, bezwzględnie kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi opłaty z tym związanie. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U., poz. 1651 ze zmianami)), usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miasta.

 19. W przypadku, gdy nieruchomości położone są na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę, musi zostać poprzedzone uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla realizowanej inwestycji.

 20. Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Jelenia Góra deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości.

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności